Realisatie financiën 2016

Onderdeel (product)

begroting 2016

realisatie 2016

verschil

Toelichting op de opvallende verschillen tussen plan en realisatie

wegen (wegen en openbare verlichting)

50,1

49,6

0,5

Het aantal storingsmeldingen is toegenomen, wat leidt tot extra kosten. In het resultaat zit daarnaast een voordeel van € 1,1 mln voor de afkoop van beheer en onderhoud voor de Oranjebonnenpolder en de Luchtsingel.

groen en bomen (water en groen)

34,4

35,0

-0,6

Groen volgt wegenprojecten. Het volume aan projectmatig onderhoud is hoger dan geprognosticeerd

oppervlaktewater (water en groen)

6,6

8,6

-2,0

Het gebaggerde volume was groter dan was geprognosticeerd, aanvullend is de blauwalg in de Kralingse Plas bestreden

civiele kunstwerken (wegen en openbare verlichting)

23,4

19,7

3,7

T.o.v. begroting 2016 is er in de realisatie een voordeel van € 5,7 mln op de niet-activeerbare kosten. Deze kosten zullen echter in 2017 en 2018 nog wel gerealiseerd worden. Ten opzichte van begroting 2016 is er voor € 2,0 mln extra besturingsinstallaties vervangen van bruggen.

openbare verlichting (wegen en openbare verlichting)

8,4

8,2

0,2

spelen (water en groen)

4,2

4,1

0,1

beeldende kunst /monum. (vergunningen en toezicht)

0,7

0,5

0,2

Totaal

127,8

125,7

2,1