Leningverstrekking

Verstrekte leningen

1 jan 2015

1 jan 2016

31 dec 2016

Leningen aan woningcorporaties

181.822

173.620

156.390

RET Railgebonden voertuigen

435.129

458.734

436.840

RET Infrastructuur

186.961

230.806

256.650

Havenbedrijf Rotterdam

72.417

62.132

55.812

Warmtebedrijf

12.000

6.000

0

Leningen aan deelnemingen

706.507

757.672

749.302

Leningen aan overige verbonden partijen

12.636

13.689

12.744

Leningen

900.965

944.981

918.436

Sportverenigingen

13.001

12.884

12.788

Cambridge Innovation Center

0

0

3.630

Overig

17.766

6.519

5.881

Overige financiële vaste activa

30.767

19.403

22.299

De spelregels voor het verstrekken van leningen en garanties zijn vastgelegd in de Verordening Leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014. De gemeente is zeer terughoudend bij het verstrekken van geldleningen en hanteert daarbij het 'Nee, tenzij…' principe. De bestaande portefeuille heeft dan ook een aflopend karakter. De geldleningen zijn voornamelijk verstrekt aan woningbouwcorporaties en voormalige gemeentelijke onderdelen. Tot 1994 verstrekte de gemeente leningen aan woningbouwcorporaties. In 1994 is de gemeente een overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aangegaan. Hierdoor worden de leningen van woningbouwcorporaties gewaarborgd door het WSW. Sinds dat moment trekken de woningbouwcorporaties zelfstandig hun leningen aan op de kapitaalmarkt en verstrekt de gemeente geen leningen meer. De leningen die de gemeente heeft verstrekt aan woningcorporaties zijn eveneens geborgd door het WSW. Vestia heeft eind 2016 € 8,7 mln aan leningen afgekocht. De woningcorporaties hebben in 2016 in totaal € 17,2 mln afgelost.

Bij verzelfstandiging van gemeentelijke onderdelen geldt vaak een overgangsregime voor wat betreft de financiering. De gemeente verstrekt dan leningen met een aflopend karakter die geleidelijk door verzelfstandigde onderdelen worden geherfinancierd op de markt. Zo heeft het Havenbedrijf Rotterdam al een groot deel van de in 2004 verstrekte geldleningen afgelost. In 2016 is € 6,3 mln afgelost en de resterende leningen lopen in de komende jaren verder af.
In uitzondering op de regel is bij de verzelfstandiging van de RET besloten dat de financiering van de RET Infrastructuur BV wel via de gemeente kan blijven verlopen. Hiervoor is gekozen omdat deze infrastructuur onlosmakelijk verbonden is met de gemeentelijke infrastructuur. In 2010 heeft de gemeente ook de financiering van het railgebonden materieel (metro’s en trams) op zich genomen omdat de RET zich door de toenmalige marktomstandigheden niet zelfstandig kon financieren. In 2016 heeft RET Railgebonden voertuigen BV € 106,9 mln afgelost en € 85 mln opgenomen aan nieuwe leningen. RET Infrastructuur BV loste € 44,2 mln af en trok voor € 70 mln aan nieuwe leningen aan. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft in 2016 na het doorlopen van een zienswijzeprocedure bij de deelnemende gemeenten besloten dat zij ook financiering aan de RET kan verstrekken. Voor de toekomst kan dit betekenen dat de financiering van de RET door de gemeente geleidelijk zal afnemen. De leningen aan overige verbonden partijen betreffen voornamelijk het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN).

De overige financiële activa zijn onder andere leningen aan sportverenigingen en welzijnsorganisaties om investeringen te kunnen financieren. Daarnaast gaat het om leningen voor de economische ontwikkeling. De grootste leningen die de gemeente in 2016 heeft verstrekt, zijn leningen aan Cambridge Innovation Center (CIC) en Stichting Exploitatie International School of Rotterdam (EISR). Van de lening aan CIC is in 2016 een eerste deel van € 3.630 verstrekt. De in 2015 verstrekte lening aan EISR van € 475 is verlengd en verhoogd tot € 750. Daarnaast zijn onder Regeling investeringssubsidies breedtesportverenigingen nog enkele kleinere leningen verstrekt.