Concernhuisvesting

Het primaire doel van het programma Concernhuisvesting was de realisatie van een goedkopere en duurzamere huisvesting voor de gemeente Rotterdam. Binnen het programma is de afgelopen vijf jaar de volledige huisvesting van de gemeente Rotterdam onder de loep genomen en veranderd. Die verandering is niet beperkt gebleven tot de huisvesting zelf, maar is ook doorgevoerd in de wijze van sturen op de huisvesting. Het aantal gemeentelijke locaties is teruggebracht van circa 200 naar 60 en de huisvestingslasten zijn met 25% gedaald tot ca. € 90 mln per jaar. De komende jaren zullen de lasten verder dalen naar € 85 mln.

Het jaar 2016 is binnen de begrotingskaders van het programma afgesloten en stond in het teken van de herijking, evaluatie en afronding van het programma Concernhuisvesting en overdracht naar de lijnorganisatie. Het doel en tevens de grootste uitdaging daarbij is het borgen van de resultaten van het programma en het voortzetten van integrale sturing op de gemeentelijke huisvesting. Verder is gestart met de uitvoering van de businesscase Gebieden en is in dat kader het eerste servicecentrum Herenwaard opgeleverd.

Het programma Concernhuisvesting zal in 2017 worden opgeheven en de werkzaamheden zullen integraal worden overgedragen naar de nieuw te vormen organisatieonderdeel Concernhuisvesting.