Raming nog te maken kosten en opbrengsten

De ramingen van de nog te maken kosten en opbrengsten in de in exploitatie genomen gronden zijn gebaseerd op de inzichten van medio januari 2016 en de daarbij behorende inschatting van de uitgangspunten, de parameters en de risico’s. Uiteraard is deze inschatting omgeven door onzekerheden en wordt deze periodiek herzien, waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn er onzekerheden voor de geraamde afzetmogelijkheden voor woning- en werklocaties en voor de mogelijke uitkomsten daarvan. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 678 mln (nominaal). Deze raming is onder te verdelen in geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken (€ 335 mln), apparaat (€ 53 mln), verwervingen (- € 29 mln) en overige kosten (€ 319 mln). De geraamde opbrengsten bedragen € 713 mln. Deze raming is onder te verdelen in geraamde opbrengsten voor gronduitgiften (€ 539 mln), subsidies (€ 46 mln) en overige opbrengsten (€ 128 mln). Het verwachte eindresultaat (Netto Contante Waarde (NCW)) van alle projecten (positieve en negatieve resultaten) bedraagt € 111 mln.