Resultaatneming

In 2014 is de wijze waarop verliezen worden genomen en verwerkt, gewijzigd. Verliesnemingen boekt de gemeente alleen bij het afsluiten van een grondexploitatie. In geval van een negatief NCW-saldo gedurende de looptijd van een plan treft de gemeente bij de jaarafsluiting een voorziening ter grootte van het negatieve saldo. De berekeningswijze voor winstnemingen, zoals is vastgelegd in de Verordening Financiën Rotterdam, is gelijk gebleven. Om winst te kunnen nemen, geldt een aantal voorwaarden:

  • Het plan moet nagenoeg gereed zijn (minimaal 70% van de kosten en opbrengsten moet gerealiseerd zijn).
  • Het saldo van opbrengsten minus kosten komt in aanmerking voor winstneming, met dien verstande dat dit saldo voorzichtigheidshalve met 20% verlaagd wordt in verband met eventueel tegenvallende kosten en/of opbrengsten.
  • Winstneming op een actieve grondexploitatie vindt plaats aan het eind van het jaar

Er kan beargumenteerd afgeweken worden van de technisch berekende winstneming.

De cijfers over 2016 zijn terug te vinden in de toelichting bij de Beleidsmatige Inspanning Ruimtelijke ordening en Gebiedsontwikkeling. Gelet op het incidentele karakter maken winst- en verliesnemingen geen deel uit van de productbegroting. Wel wordt gerapporteerd over het verdienvermogen van de portefeuille.