Verdienvermogen

Het verdienvermogen van de grondexploitatieportefeuille bedraagt eind 2016 € 148 mln. Dit is de som van de verwachte projectresultaten van de grondexploitaties in uitvoering.

Verloop Verdienvermogen 2016

bedragen x € 1 mln

Verdienvermogen in jaarverslag 2015

134,2

Mutatie balanscode (overgang van/naar BIE)

-2,7

Wijzigingen grondexploitaties gedurende 2016

34,0

Resultaatnemingen 2016

-10,7

Mutatie voorziening verliesgevende plannen

-6,8

Verdienvermogen per 31 december 2016

148,0

Het verdienvermogen van de grondexploitaties in uitvoering is ten opzichte van 2015 toegenomen met € 13,8 mln. Deze toename komt door:

  • Een verslechtering van het saldo met € 2,7 mln door een mutatie van de balanscode van enkele plannen. Twee plannen zijn in 2016 in uitvoering gegaan en vallen hierdoor onder het verdienvermogen;
  • Een verbetering van € 34 mln door aanpassingen in projecten. Dit als gevolg van BBV-wijzigingen, aanpassing van parameters, hogere opbrengstenramingen en lagere kostenramingen;
  • Een verslechtering van € 10,7 mln door resultaatnemingen in 2016. Bij het afsluiten van projecten wordt resultaat genomen. Ook zijn er in 2016 conform de spelregels tussentijdse winstnemingen op de projecten geboekt;
  • Een onttrekking aan de voorziening verliesgevende plannen van € 6,8 mln. Het saldo van projecten met een negatieve NCW-waarde is afgenomen.

Het totaal van het verdienvermogen wordt vooral bepaald door de resultaten van de uitbreidingslocatie Nesselande en Park Zestienhoven. Deze resultaten worden na 2018 gerealiseerd. De binnenstedelijke locaties dragen beperkt bij aan het verdienvermogen van de grondexploitatieportefeuille. Binnenstedelijke (her)ontwikkeling is namelijk complex en duur. Hoewel de projecten voor de ruimtelijke ontwikkeling wenselijk zijn, zijn ze zonder de inzet van eigen middelen doorgaans niet haalbaar als ze traditioneel ontwikkeld worden. Daarom zoekt de gemeente naar andere manieren van ontwikkelen, met als kenmerk meer samenwerking met eindgebruikers en investeerders. Omdat er nauwelijks nog positieve projecten aan de portefeuille worden toegevoegd, wat onderstreept wordt door de twee toegevoegde plannen, en het aantal grondexploitaties afneemt, staat het verdienvermogen de komende jaren onder druk. De positieve ontwikkeling komt dus voort uit de momenteel gunstige markteffecten binnen de bestaande portefeuille.