Reserves voor grondzaken i.r.t. de risico's van de grondzaken

Risico’s van grondzaken worden meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Dit sluit aan bij de beleidsnota Weerstandsvermogen zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld op 15 maart 2012.
In aansluiting op bovengenoemd beleid is voor de grondexploitatieportefeuille met een risicoanalyse het financiële effect bepaald van risico's die volgen uit de marktanalyse van woon- en werklocaties en van de algemene prijsontwikkelingen. Hiervoor zijn de omgevingsrisico's vertaald in verschillende scenario's. De benodigde weerstandscapaciteit is berekend en vastgesteld op € 79 mln.