Investeringen 2016

Inleiding

Onderscheid moet gemaakt worden tussen investeringen met een economisch en investeringen met een maatschappelijk nut.

Investeringen met een economisch nut (E)

Dit zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven. Dit kan door de kosten ervan in tarieven te verwerken. Of het betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en waarvoor een markt is. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Dat een gemeente ervoor kan kiezen ergens geen (kostendekkend) tarief te heffen, is niet relevant voor de vraag of een investering een economisch nut heeft. Alle investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd en op een consistente wijze worden afgeschreven, namelijk conform de waardevermindering van de investeringen.

Investeringen met een maatschappelijk nut (M)

Alle investeringen die niet aangemerkt worden als investeringen met economisch nut zijn investeringen met maatschappelijk nut. Dat zijn bijvoorbeeld investeringen in de openbare ruimte, zoals de aanleg van buitenruimte. Deze investeringen kunnen geactiveerd worden als deze zijn opgenomen in de Verordening Financiën Rotterdam 2013. Zo niet, dan worden deze investeringen in één keer afgeschreven. Dit noemen we investeringen à fonds perdu of out-of-pocket projecten (OOP). Onder de investeringen zoals hier opgenomen wordt uitsluitend gesproken over de investeringen die geactiveerd worden.

Met ingang van 1 januari 2017 geldt, als gevolg van BBV-wijzigingen, de wettelijke verplichting om uitgaven voor gebiedsontwikkeling te activeren. De regels rondom het activeren van investeringen, waaronder het hanteren van een drempelbedrag, zijn opgenomen in de Verordening financiën Rotterdam 2013. In 2017 wordt aan de Raad als gevolg van de BBV-wijzigingen een aangepaste verordening ter besluitvorming voor gelegd.

Kaders

De raad voteert kredieten meerjarig en op het niveau van de programma’s. Met voteren wordt bedoeld dat de raad toestemming geeft voor het aangaan van investeringsuitgaven of verplichtingen. Het college bewaakt de realisatie van het gevoteerde krediet. Actualisatie van de investeringskredieten vindt plaats bij de begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening. Het gaat dan vooral om het actualiseren van de planning van projecten en, bij de jaarrekening, om het afsluiten van kredieten.

In deze paragraaf staat het overzicht van de realisatie van de al gevoteerde investeringskredieten en het verschil ten opzichte van de laatste raming. Ook bevat deze paragraaf informatie over de realisatie van de investeringen in de vervanging van gemeentelijke kapitaalgoederen, zoals riolen en gemalen, openbare verlichting, bruggen, tunnels en viaducten en kademuren en glooiingen.

Realisatie investeringen per programma

In onderstaande tabel staan per programma en per product de totalen van de gevoteerde investeringskredieten, de realisatie in 2016 en het krediet dat resteert na realisatie. Hierbij is tevens aangegeven welke kredieten voorgesteld worden om af te sluiten per 31 december 2016.

In 2016 is er voor circa € 203 mln geïnvesteerd. De grootste investeringen vonden plaats binnen de programma’s Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer van de stad, Serviceorganisatie en Verkeer en Vervoer.

Ruimtelijke Ontwikkeling (€ 94,5 mln)

Hierbij gaat het met name om investeringen in grondexploitaties 2016, het project Hart van Zuid en investeringen in maatschappelijk vastgoed, waaronder onderwijshuisvesting.

Beheer van de stad (€ 71,8 mln)

De investeringen hebben voor een groot deel betrekking op Lease voertuigen/werktuigen, het gemeentelijk rioleringsplan, beweegbare bruggen en sluizen en de renovatie van de Maastunnel.

Serviceorganisatie (€ 19,0 mln)

Hierbij betreft het met name investeringen in concernhuisvesting en automatiseringskosten bij de Serviceorganisatie.

Verkeer en Vervoer (€ 9,5 mln)

Binnen dit programma gaat het vooral om investeringen in vervanging van verkeersregelinstallaties, Beter Benutten Fietsen, (fysieke) maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, bushalte toegankelijkheid en scantechnologie.