Balans

VASTE ACTIVA

31-12-2015

1-1-2016

31-12-2016

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

12.615

12.945

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

1.406

0

0

14.021

12.945

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

2.116.998

2.116.998

2.082.131

Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

115.821

115.821

126.049

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

289.655

289.414

312.537

2.522.474

2.522.233

2.520.717

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

382.860

382.860

385.880

Leningen

944.981

944.981

918.436

Overige langlopende leningen

16.503

16.503

20.099

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.900

2.900

2.200

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

12.615

0

0

1.359.859

1.347.244

1.326.615

Totaal vaste activa

3.882.333

3.883.498

3.860.277

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2015

1-1-2016

31-12-2016

Voorraden

-149.209

-150.374

-137.782

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

328.267

328.267

315.957

Liquide middelen

3.010

3.010

1.753

Overlopende activa

188.376

188.376

211.481

Totaal vlottende activa

370.444

369.279

391.409

TOTAAL ACTIVA

4.252.777

4.252.777

4.251.686

BUITEN BALANSTELLING

31-12-2015

1-1-2016

31-12-2016

Recht op verliescompensatie vennootschapsbelasting

0

0

0

VASTE PASSIVA

31-12-2015

1-1-2016

31-12-2016

Eigen Vermogen

Algemene reserve

135.762

213.541

147.650

Bestemmingsreserves

933.472

994.404

970.751

Gerealiseerde resultaat

138.711

0

89.214

1.207.945

1.207.945

1.207.615

Voorzieningen

97.389

97.389

104.992

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.069.187

2.069.187

2.068.622

2.166.576

2.166.576

2.173.614

Totaal vaste passiva

3.374.521

3.374.521

3.381.229

VLOTTENDE PASSIVA

31-12-2015

1-1-2016

31-12-2016

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

546.427

546.427

520.388

Overlopende passiva

331.829

331.829

350.069

Totaal vlottende passiva

878.256

878.256

870.457

TOTAAL PASSIVA

4.252.777

4.252.777

4.251.686

0

0

0

BUITEN BALANSTELLING

31-12-2015

1-1-2016

31-12-2016

Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang Gemeente Rotterdam

11.464.129

11.464.129

10.890.731

Garanties volkshuisvesting particulieren

57.158

57.158

49.212

Garanties ten behoeve van rechtspersonen

136.661

136.661

131.519

Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen

52.333

52.333

64.307