Toelichting op de balans

Deze paragraaf bestaat uit de toelichting op de (im)materiële vaste activa, financiële vaste activa, voorraden, uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, liquide middelen, overlopende activa, eigen vermogen, voorzieningen, vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of korter, overlopende passiva, niet uit de balans blijkende rechten en plichten en gebeurtenissen na balansdatum.