Leningverstrekking en garantieverlening

Gemeenten mogen uitsluitend geldleningen uitzetten en garanties verlenen uit hoofde van hun publieke taak. We spreken van een publieke taak wanneer overheidsingrijpen noodzakelijk is om een maatschappelijk belang te realiseren. De gemeenteraad bepaalt wat tot de publieke taak behoort. Bij het verstrekken van geldleningen en garanties is een voldoende motivering van de overwegingen vereist, zodat gemeenteraad en toezichthouder dit kunnen toetsen. Overwegingen voor de gemeenteraad hierbij zijn of een activiteit direct of indirect van belang is voor de eigen inwoners en of de gemeente de geëigende overheidspartij is om deze activiteit te steunen.

De verordening Leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014 biedt het kader voor het verstrekken van leningen en de verlening van garanties voor rechtspersonen. Bij leningverstrekking of garantieverlening stelt de gemeente zich terughoudend op ('Nee, tenzij…'). Daarnaast houdt de gemeente nadrukkelijk rekening met de staatssteunregelgeving. Het is verder de inzet van de gemeente om de risico’s die samenhangen met de leningverstrekking en garantieverlening te beheersen en te verlagen door toepassing van een actief kredietrisicobeheer.