Ontwikkeling investeringen

Investeringen

1 jan 2013

1 jan 2014

1 jan 2015

1 jan 2016

31 dec 2016

Immateriële vaste activa

0

0

0

14.021

12.945

Materiële vaste activa

2.348.700

2.481.025

2.534.364

2.522.233

2.520.717

Kapitaalverstrekkingen

390.305

392.634

390.139

382.860

385.880

Leningen aan woningcorporaties en verbonden partijen

940.415

899.069

900.965

944.981

918.436

Overige financiële vaste activa

74.946

40.196

30.767

19.403

22.299

Financiële vaste activa

1.405.666

1.331.899

1.321.871

1.347.244

1.326.615

Voorraden

-205.082

-144.888

-153.705

-150.374

-137.782

De bovenstaande tabel toont de ontwikkelingen van de boekwaarde van de gemeentelijke investeringen. Het gaat hierbij om de investeringen in immateriële en materiële vaste activa, financiële vaste activa en de voorraden. De immateriële vaste activa hebben betrekking op bijdragen in activa van derden. Deze worden volgens de nieuwe BBV-richtlijnen vanaf 2016 verantwoord onder de immateriële activa in plaats van onder de financiële vaste activa. Tot de materiële vaste activa behoren onder andere de terreinen, gebouwen en vervoermiddelen van de gemeente. De financiële vaste activa bestaan voornamelijk uit aandelenkapitaal en verstrekte geldleningen. De voorraden hebben betrekking op de bouwgronden. De voorziening verlegregeling grondzaken (€ 15,1 mln) wordt vanaf 2016 gepresenteerd onder de balanspost voorzieningen aan de passiefzijde van de balans en wordt niet meer in mindering gebracht op de post voorraden aan de actiefzijde van de balans. De totale boekwaarde van de gemeentelijke investeringen is in 2016 nauwelijks veranderd.