Ontwikkeling financieringsmiddelen

Financieringsmiddelen

1 jan 2013

1 jan 2014

1 jan 2015

1 jan 2016

31 dec 2016

Reserves

999.547

1.112.765

1.140.423

1.207.945

1.207.615

Voorzieningen

84.023

120.596

105.814

97.389

104.992

Interne financieringsmiddelen

1.083.570

1.233.361

1.246.237

1.305.334

1.312.607

Lange leningen

1.875.978

1.818.144

1.950.006

1.977.516

1.977.215

Overige vaste schuld

91.713

91.018

92.691

91.671

91.407

Langlopende schulden

1.967.691

1.909.162

2.042.697

2.069.187

2.068.622

Netto korte leningen en banksaldi

409.509

468.142

391.593

433.823

378.944

Overig netto werkkapitaal

88.514

57.371

22.003

-75.220

-37.678

Netto kortlopende schulden

498.023

525.513

413.596

358.603

341.266

Tegenover de investeringen in vaste activa en voorraden bouwgrond staan de interne en externe financieringsmiddelen. De lange interne financieringsmiddelen worden gevormd door de reserves en voorzieningen. De langlopende schulden bestaan uit lange leningen en overige vaste schulden. Deze laatste bestaan vooral uit de ontvangen afkoopsommen erfpacht, die de gemeente als schuld op de balans moet opnemen en die gedurende de oorspronkelijke looptijd van het afgekochte erfpachtcontract jaarlijks vrijvallen in het resultaat. De netto kortlopende schulden worden hier berekend als de netto positie van korte leningen en banksaldi (waarbij debet- en creditsaldi zijn gesaldeerd) en het overige netto werkkapitaal. De grens tussen kort en lang ligt voor de leningen op één jaar. Het overige netto werkkapitaal bestaat uit het saldo van de debiteuren, crediteuren en overlopende posten.
De interne financieringsmiddelen zijn nagenoeg gelijk gebleven in 2016. De toename van de voorzieningen hangt samen met het feit dat de voorziening verlegregeling grondzaken (€ 15,1 mln) vanaf 2016 onder de balanspost voorzieningen aan de passiefzijde van de balans wordt gepresenteerd en niet meer in mindering wordt gebracht op de post voorraden aan de actiefzijde van de balans. Ook de langlopende schulden zijn in 2016 nagenoeg gelijk gebleven, de netto kortlopende schulden zijn met € 17.337 afgenomen.