Ontwikkeling positie opgenomen leningen

Opgenomen leningen

1 jan 2013

1 jan 2014

1 jan 2015

1 jan 2016

31 dec 2016

Netto korte leningen en banksaldi

409.509

468.142

391.593

433.823

378.944

Lange leningen

1.875.978

1.818.144

1.950.006

1.977.516

1.977.215

De ontwikkelingen van de investeringen en de beschikbare financieringsmiddelen leiden tot het hier getoonde verloop van de positie opgenomen leningen. De leningenpositie is in 2016 afgenomen met € 55.180. De langlopende leningen namen af met € 301 en de netto korte leningen en banksaldi met € 54.879.