Rente opgenomen leningen

Rente opgenomen leningen

1 jan 2016

31 dec 2016

Gem. omvang

Betaalde rente

Gem. rente%

Lange leningen OG voor doorlening

807.821

863.166

836.649

18.579

2,2%

Lange leningen OG voor concernfinanciering

1.169.696

1.114.048

1.147.296

38.590

3,4%

Netto korte leningen en banksaldi

433.823

378.944

262.497

-973

-0,4%

Leningen voor concernfinanciering

1.603.519

1.492.992

1.409.793

37.617

2,7%

Als de gemeente een lening met redelijke omvang verstrekt aan een derde, wordt daarvoor in principe een lening opgenomen met eenzelfde verloop. Door de opgenomen en verstrekte leningen met elkaar in balans te brengen beperkt de gemeente de renterisico’s op de verstrekte geldleningen. Omdat deze systematiek vroeger niet werd toegepast en er bij verzelfstandigingen een afwijkend regime geldt, zijn niet alle verstrekte geldleningen één-op-één ingeleend. Overigens rekent de gemeente waar nodig aan de geldnemers wel een renteopslag boven de inleenrente, om kredietrisico’s te kunnen opvangen. In 2016 is de omvang van deze specifiek voor doorverstrekking bedoelde opgenomen leningen toegenomen. De gemiddelde rente voor deze leningen was 2,2%. Dit rentepercentage is zo laag omdat de meeste van deze leningen pas in de afgelopen jaren zijn opgenomen en een relatief korte gemiddelde looptijd hebben. De overige kort- en langlopende leningen hebben betrekking op de financiering van de andere activa op de gemeentelijke balans. Voor de duidelijkheid spreekt de gemeente hierbij van concernfinanciering. Het gemiddelde saldo van de netto korte leningen en banksaldi is aanzienlijk lager dan de stand bij de jaarwisseling. Dit komt omdat gedurende de eerste helft van het jaar relatief veel geld wordt ontvangen (onder andere OZB en dividenden) en de behoefte aan kort geld sterk daalt. In de tweede helft van het jaar stijgt deze behoefte weer. In 2016 was er minder behoefte aan de leningen voor concernfinanciering. De gemiddelde rente voor het totaal aan kort- en langlopende leningen voor concernfinanciering in 2016 was 2,7%.