Achtervang waarborgfondsen

Borgstellingen door waarborgfondsen met achtervang gemeente

1 jan 2015

1 jan 2016

31 dec 2016

Waarborgfonds Eigen Woning

4.590.000

4.322.000

3.981.000

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

7.381.510

7.142.129

6.909.731

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop. Indien het fondsvermogen van het WEW ontoereikend is, wordt aanspraak gemaakt op de achtervang van Rijk en gemeenten. Voor hypotheken die na 1 januari 2011 zijn afgesloten, is sprake van 100% achtervang van het Rijk. Aangezien er sinds dat moment geen hypotheken meer onder Rotterdamse achtervang worden aangegaan en er op bestaande leningen wordt afgelost, neemt dit bedrag jaarlijks verder af.

De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft als doel om de toegang tot de kapitaalmarkt voor de deelnemende woningcorporaties te bevorderen. Tegen betaling van een borgstellingsvergoeding door de betreffende woningcorporaties biedt het WSW zekerheid aan geldgevers van die woningcorporaties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de geborgde geldleningen. Om te voorkomen dat het WSW wordt aangesproken op zijn borgstelling zijn er verschillende vangnetten en buffers. Als deze ontoereikend zijn dan wordt de achtervang van Rijk en gemeenten aangesproken.

In lijn met de voorgaande jaren wordt het risicobedrag voor de achtervangpositie met betrekking tot de waarborgfondsen weergegeven als het totaal van de borgstellingen die de waarborgfondsen hebben afgegeven op Rotterdams grondgebied. Dit is niet het werkelijke risicobedrag voor de gemeente Rotterdam. De gemeente kan als achtervanger worden aangesproken om renteloze leningen te verstrekken aan de waarborgfondsen als die in liquiditeitsproblemen komen. Bij de verdeling van de renteloze leningen over Rijk en gemeenten wordt het hier gepresenteerde bedrag als verdeelsleutel gehanteerd. In opdracht van de Minister voor Wonen en in afstemming met de Commissie BBV ontwikkelt de VNG een methodiek voor de verslaglegging over de achtervangpositie en de berekening van het risico waarmee de achtervangpositie gepaard gaat.