Garanties voor rechtspersonen

Garanties t.b.v. rechtspersonen

1 jan 2015

1 jan 2016

31 dec 2016

Energie

104.000

104.000

104.000

Stads- en gebiedsontwikkeling

3.396

0

0

Garanties t.b.v. deelnemingen

107.396

104.000

104.000

Zorg

19.629

14.726

12.772

Sport en recreatie

13.813

11.144

8.681

Kunst en cultuur

3.416

2.993

2.458

Economische ontwikkeling

1.500

0

0

Onderwijs

1.108

0

0

Overig

4.030

3.798

3.608

Garanties t.b.v. niet-deelnemingen

43.496

32.661

27.519

In het verleden zijn daarnaast op verschillende beleidsgebieden garanties voor rechtspersonen verstrekt. Bij de risicobeoordeling van de garanties wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën met hun eigen specifieke kenmerken. De meeste borgstellingen zijn vóór 2008 afgegeven. De grootste garantie is die voor de deelneming Warmtebedrijf van € 104 mln. Deze garantie betreft de financiering van het aanleggen van een warmtetransportsysteem met het oog op CO2-beperking. In de jaren 1970-1990 zijn veel garanties afgegeven voor investeringen in zorginstellingen. De garanties die zijn verstrekt in de categorie sport en recreatie hebben voornamelijk betrekking op Diergaarde Blijdorp, met een restantschuld van de onderliggende leningen per ultimo 2016 van € 7 mln.
In 2016 zijn geen nieuwe borgstellingen voor rechtspersonen verleend.