Formatie en bezetting

De organisatie van de gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren veel verandering doorgemaakt en zal ook in de toekomst in beweging blijven. Het jaar 2016 was een keerpunt. Daar waar voorheen vooral aandacht besteed is aan het realiseren van een kleinere organisatie ligt de focus nu op de kwaliteit van de organisatie waarbij er meer aandacht is voor de positie en ontwikkeling van medewerkers. Dit in combinatie met de besparingsopgave oplopend naar € 40 mln op de kosten van de ambtelijke organisatie. Dit gaat gepaard met een afname van de begrote formatie op met name management-, staf-, beleids- en ondersteuningsfuncties. De reductie op de personele lasten die dit met zich mee brengt, wordt grotendeels gerealiseerd door natuurlijk verloop en het herschikken van personele capaciteit. De ruimte die ontstaat wordt ingezet op de kwaliteit van de organisatie en de medewerkers die iedere dag klaar staan voor de stad.

Formatie en bezetting (in fte's)

Rekening

Rekening

Begroting

Bezetting

Organisatieonderdeel

2014

2015

2016*

2016

Dienstverlening

533

546

727

685

Maatschappelijke ontwikkeling

2.035

2.036

2.105

2.076

Stadsbeheer

3.036

2.965

3.138

3.002

Stadsontwikkeling

1.313

1.288

1.298

1.270

Werk en Inkomen

1.161

1.152

1.341

1.259

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

n.v.t.

1.954

1.952

Van Werk Naar Werk*

n.v.t.

473

0

134

Directie Veilig

n.v.t.

n.v.t.

204

220

Rotterdamse Service Organisatie

2.423

1.791

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

n.v.t.

156

160

Bestuursdienst

609

602

n.v.t.

n.v.t.

Concern

11.110

10.852

10.922

10.760

Kostenplaats Raad

61

55

62

58

Totaal

11.171

10.907

10.984

10.819

* Begrotingsstand 10M 2016

Mobiliteit

Rotterdam werkt aan haar ontwikkeling, dit blijkt ook uit het aantal medewerkers dat in 2016 de organisatie is ingestroomd, een zeer ruime verdubbeling ten opzichte van 2015. De ambitie met betrekking tot verjonging is hierin ook zichtbaar, met zo’n 60% nieuwe medewerkers die jonger dan 35 jaar zijn. De uitstroom laat, ondanks dat er geen direct stimulerende maatregelen aan ten grondslag liggen, nog steeds een stijgende lijn zien. Ruim 40% van de medewerkers die zijn uitgestroomd is ouder dan 60 jaar.

In- en uitstroom (in aantallen medewerkers)

2014

2015

2016

Externe instroom

127

176

428

Externe uitstroom

391

430

580

De organisatieontwikkeling laat zich ook zien in de toename van het aantal vacatures in 2016 ten opzichte van 2014 en 2015.

Vacatures (in fte's)

2014

2015

2016

Aangemelde formatieve vacatures

674

664

800

Vervulde vacatures

634

441

566

hpk en transferkandidaten COPA

183

57

47

overig intern

333

243

274

extern

118

141

245

Overhead

Rotterdam berekent sinds 2014 het overheadpercentage conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering. Deze definitie omvat tevens de leidinggevenden uit het primaire proces. Het overheadpercentage voor Rotterdam is in 2016 29,2%, een daling ten opzichte van 2015 (30,7%). Met het programma Rotterdam in Ontwikkeling wordt ingezet op verdere reductie van de omvang van de bedrijfsvoering.

Ontwikkeling in overhead (in %)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Overhead

33,0%

33,0%

35,0%

36,9%

31,0%

30,7%

29,2%

* Vanaf 2014 wordt de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering gehanteerd