Gesprekscyclus

Goed werkgeverschap, meer eigen verantwoordelijkheid, verbinden en loslaten; allemaal elementen die ervoor pleiten meer ruimte, vrijheid en mogelijkheden tot maatwerk te geven aan de invulling van de personeelsgesprekken. Zo komen we als organisatie in meerdere stappen tot een invulling van het personeelsgesprek passend bij de beschreven beweging.
In 2016 is er zowel binnen als buiten de organisatie veel informatie opgehaald en zijn behoeften bij de clusters geïnventariseerd. Daarnaast zijn er dertien experimenten gestart met als doel beweging te creëren in de organisatie rond de personeelsgesprekken. Dit levert veel bruikbare en praktische informatie op.

In onderstaande tabel is de realisatie van de gesprekscyclus weergegeven.

Organisatieonderdeel

2015

2016

PG*

FG

BG

PG**

FG**

BG**

Dienstverlening

92%

86%

67%

78%

73%

60%

Maatsch. Ontw.

88%

85%

77%

78%

71%

53%

Stadsbeheer

88%

84%

83%

85%

79%

66%

Stadsontwikkeling

95%

91%

82%

84%

75%

58%

Werk en Inkomen

92%

95%

96%

92%

92%

86%

Bestuurs- en Concernondersteuning*

86%

80%

79%

74%

66%

43%

Directie Veilig

n.v.t.

n.v.t.

90%

81%

77%

52%

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

93%

88%

69%

76%

75%

67%

Concern

90%

87%

81%

81%

75%

60%

PG: Planningsgesprek

FG: Functioneringsgesprek

BG: Beoordelingsgesprek

* Exclusief VOIL, HPK en Traineeprogramma

Het lagere percentage gevoerde functioneringsgesprekken heeft enerzijds te maken met deelname aan de experimenten gesprekscyclus en anderzijds, met name bij Maatschappelijke Ontwikkeling en Bestuurs- en Concernondersteuning, met wisselingen in het management.
Tot 1 april 2017 hadden leidinggevenden gelegenheid de gesprekscyclus 2016 af te ronden met het beoordelingsgesprek. Dit betekent dat de administratieve afhandeling en verwerking in het systeem van gevoerde beoordelingsgesprekken nog enige doorloop in de tijd kent. De verwachting is dat het uiteindelijke percentage beoordelingsgesprekken 2016 vergelijkbaar zal zijn met de resultaten in 2015.