Integriteit

Aantal meldingen

Ten opzichte 2015 is het aantal aan integriteit gerelateerde meldingen gedaald van 176 naar 162. De daling is te herleiden naar verschillende categorieën en meerdere clusters en wijst niet onmiddellijk in een bepaalde richting of trend. Wel is er sprake van een toename van de meldingen in de categorie Fraude en Corruptie (van 11 naar 25).

Aantal onderzoeken

Het aantal intern uitgevoerde onderzoeken door de Centrale Onderzoekseenheid is nagenoeg ongewijzigd gebleven (52 in 2015 t.o.v. 50 in 2016). In een tweetal gevallen is extern onderzoek ingezet. Er is in 2016 geen heimelijk cameratoezicht ingesteld. Het aantal meldingen dat, na onderzoek, ongegrond bleek is toegenomen van 41 naar 51.
16 Medewerkers hebben in 2016 in dit kader een disciplinair ontslag gekregen als gevolg van het plichtsverzuim dat aangetoond kon worden (2015: 13 medewerkers). Van dit aantal hebben enkele ontslagen het karakter van ‘voorwaardelijk’.

Dossier Waterfront/Boomjeskade

Het dossier Waterfront/Boompjeskade is nog in onderzoek. Dit dossier is aangemerkt als een gegronde integriteitsmelding en valt onder de categorie fraude en corruptie.

(Vermoedelijke) meldingen integriteitschendingen

2014

2015

2016

Aantal integriteitschendingen, waarvan na toetsing blijkt dat het integriteit betreft:

melding na onderzoek gegrond

114

119

83

melding na onderzoek ongegrond

15

41

51

nog lopende zaken

18

16

28

Totaal

147

176

162

meldingen binnen een andere categorie dan integriteit*

16

16

10

Totaal aantal meldingen van (vermoedelijke) integriteitschendingen

163

192

172

Aard van de melding van de integriteitschendingen

fraude en corruptie

9

11

25

diefstal en verduistering

12

8

12

geweld en intimidatie

15

12

5

belangenverstrengeling, onverenigbare functies en activiteiten

9

22

15

verspilling en misbruik gemeentelijke eigendommen

9

21

10

misdragingen (binnen én buiten werktijd)

44

51

43

misbruik en manipulatie van informatie

11

19

19

ongeoorloofde afwezigheid

29

18

22

overige / categorie onbekend

9

4

11

Totaal categorieën

147

166

162

Onderzoek integriteitschendingen

intern onderzoek

146

52

50

daarvan aantal x cameratoezicht ingezet

1

1

0

extern onderzoek

1

0

2

Totaal aantal onderzoeken

52

Disciplinaire maatregelen

disciplinaire maatregel

96

116

78

waarvan ontslag

28

13

16

Bijzondere acties

aangifte

3

2

7

melding doorgezet naar Ombudsman

0

0

1

* Type gedragingen die onder bijvoorbeeld 'ongewenste omgangsvormen' vallen.