Innovatie

Innovatie

In 2016 zijn meerjarig middelen toegekend voor innovatie. De middelen worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen bij clusters, het versnellen en verbreden van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatiegestuurd werken binnen het concern.

Digitalisering

In 2016 is het programma GERS (Gedigitaliseerde en Rotterdamse Samenwerking) van start gegaan om de komende vijf jaar 90% van de daarvoor in aanmerking komende processen binnen de clusters te digitaliseren en papierarm in te richten. Er is een Europese aanbesteding gestart voor de inrichting van het concern Document Management Systeem (DMS) voor niet-zaakgewijze processen en de bijbehorende veranderaanpak. Tevens zijn de impactanalyses gestart t.b.v. de migratie van de oude DMS-en en een concern Document Creatie Systeem.

Zaakgewijs werken

In 2016 is gebleken dat het inbedden van het zaaksysteem e-suite in het Rotterdamse IT-landschap complex is. Standaardkoppelingen en aansluitingen zijn niet altijd toereikend. Het ontwikkelen van deze generieke voorziening krijgt vorm, maar vraagt ook om scherpe afstemming tussen de diverse betrokken partijen. Hierdoor zal de ingebruikname van de e-suite plaatsvinden in 2017, in plaats van 2016. Om deze reden zijn ook de geraamde kosten niet gerealiseerd in 2016, deze zullen grotendeels in 2017 vallen. Het programma is tevens opgenomen in de Monitor ICT Projecten.

Informatiegestuurd werken – uitvoering pilots

De middelen voor informatiegestuurd werken zijn grotendeels besteed aan de uitvoering van een pilot over het optimaliseren van rechtmatigheidscontrole uitkeringen bij WenI. Deze pilot lijkt een interessante methode op te leveren om meer gericht de controles uit te kunnen voeren en zo eerder onrechtmatige uitkeringen te beëindigen.
Verder heeft een pilot op het gebied van jeugdwerkloosheid de “carrière” van jongeren langs de diverse gemeentelijke loketten in beeld gebracht, die het mogelijk maakt hierop gericht te interveniëren.
Er is zicht gekomen in de voorwaarden waarop de gemeente zelf dit soort pilots kan uitvoeren: goed gegevensmanagement en de toepassing van privacy- en securityregelgeving. Er is een aanbesteding gestart voor een analytics platform waarop de pilots worden uitgevoerd.