RIO 40

In december 2015 is in de commissie VOF de startnotitie Monitor RIO40 besproken. Doel van deze notitie is om de besparingsopgave van € 40 mln uit het collegeprogramma frequent te monitoren en in relatie te bezien met de staat van de ambtelijke organisatie en de dienstverlening aan de stad. De samenleving is blijvend in verandering, en de gemeentelijke organisatie moet daarin kunnen meebewegen. Dat vraagt om een gezonde en wendbare organisatie, die zorgt voor een stabiele en kwalitatieve dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen in de stad.

Staat van de organisatie

De grote personele krimp van de afgelopen jaren is achter de rug. Het laatste deel daarvan, de besparingsopgave van € 40 mln tussen 2016-2018, ligt op schema en verloopt grotendeels op organische wijze. Daarmee komen we nu in rustiger vaarwater en kan er nu meer aandacht besteed worden aan de medewerkers. Dat is nodig, want ook de wereld om ons heen staat niet stil.
Het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) dat najaar 2016 is gehouden onder alle medewerkers van de gemeente laat zien dat op concernniveau alle onderwerpen eenzelfde of betere score laten zien dan de jaren ervoor. De bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers is hoog, datzelfde geldt voor de collegialiteit. Wel ervaart een derde van de medewerkers een te hoge werkdruk. Dit aspect wordt verder uitgediept, onder andere door te bezien of er een koppeling is tussen afdelingen waar deze hoge werkdruk wordt ervaren en het ziekteverzuim op deze afdelingen. Hierop wordt per team of afdeling maatwerk geleverd en continu gemonitord.
De Rekenkamer Rotterdam heeft in 2016 onderzoek verricht naar de grote krimpoperaties die vanaf 2010 hebben plaatsgevonden en het effect daarvan op de dienstverlening voor de stad. Die uitkomsten waren zonder twijfel positief te noemen. De dienstverlening is ook met fors minder personeel op peil gebleven, en hier en daar zelfs verbeterd. Efficiëntere processen en automatisering hebben hiertoe bijgedragen. De Rekenkamer Rotterdam vraagt daarbij aandacht voor de laatste besparingsopgave van € 40 mln, die vooral in de bedrijfsvoering wordt gerealiseerd. Hiermee raakt de Rekenkamer Rotterdam aan de werkgeversvisie die in 2015 met de raad is besproken, en de HR-Uitvoeringsagenda die daaruit voortvloeit. Deze agenda gaat uit van vier speerpunten: strategische personeelsplanning, vernieuwing van de gesprekscyclus, flexibele arbeid en vitaliteit en verzuim. Meer informatie hierover is opgenomen in de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan bewoners, bezoekers, bedrijven en instellingen wordt gemeten met de daartoe opgestelde algemene servicenormen. Bij de besparingsopgave van € 40 mln heeft het college ervoor gekozen om hierbij de dienstverlening te ontzien. Een belangrijk deel van de besparingen wordt op de interne organisatie gerealiseerd. Het is daarom zaak om de dienstverlening aan de stad goed te blijven monitoren, opvolging te geven aan de resultaten hiervan en waar nodig de servicenormen te verfijnen. U treft in Programma Bestuur en Dienstverlening een actuele rapportage aan waarbij per servicenorm wordt vermeld welke acties worden ondernomen om de resultaten verder te verbeteren.

Voortgang

De besparingsopdracht voor 2016 is gerealiseerd. Bij Voorjaarsnota 2017 wordt uw raad geïnformeerd over de meerjarige voortgang.

Cluster

Voortgang invulling met maatregelen
(cumulatief en bedragen x € 1.000)

2016

Begroting

Realisatie

Cluster Dienstverlening (incl. gebieden)

€ 2.393

€ 2.393

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

€ 839

€ 838

Cluster Stadsbeheer

€ 234

€ 240

Cluster Stadsontwikkeling

€ 186

€ 186

Cluster Werk & Inkomen

€ 201

€ 202

Cluster BCO

€ 5.585

€ 5.585

Directie Middelen en Control

€ 248

€ 248

Directie Veiligheid

€ 315

€ 315

Totaal

€ 10.000

€ 10.007