Meerjarenverbeterplan

Er heeft een eindtoets plaatsgevonden, om vast te stellen in hoeverre het meerjarenverbeterplan voor de financieel kritieke processen (MVP) is gerealiseerd. Over de uitkomst van de eindtoets zal tegelijk met de Voorjaarsnota 2017 worden gerapporteerd.