Te beëindigen vennootschappen

Hieronder is het overzicht van de vennootschappen opgenomen die per 31 december 2016 in de categorie ‘afstoten’ zijn opgenomen en waarvoor afstotingstrajecten in 2016 zijn voorbereid, zijn gestart of zijn afgerond. Onder ‘status’ is de huidige stand van zaken opgenomen van de afstoting van de betreffende verbonden partijen.

Daar waar relevant is hieronder een toelichting opgenomen met de belangrijkste ontwikkelingen:

WOM Vastgoed B.V.

Gegeven haar financiële positie was de WOM (een 100% deelneming ) niet in staat om de aflossingsverplichting aan de bank te voldoen. Hierdoor was de gemeente contractueel verplicht om als borgsteller deze aan de bank te betalen. Naast deze (financiële) positie van de WOM is er niet langer sprake van een publiek belang volgens het Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018). Immers, de revitalisering van wijken gaat nu via de gemeentelijke vastgoedorganisatie. Gegeven dit proces heeft de gemeenteraad in 2015 besloten (15bb7125) tot overdracht van het vastgoed aan de gemeente Rotterdam. In 2016 heeft deze overdracht plaatsgevonden en vinden er in de WOM geen handelsactiviteiten meer plaats. In 2017 het besluit tot verdere juridische afwikkeling en beëindiging van deze deelneming volgen.

Beurs Rotterdam NV

Door de verkoop van het Beursgebouw aan Bouwinvest vinden er in deze deelneming geen activiteiten meer plaats, waardoor de aandeelhouders van Beurs Rotterdam NV hebben besloten tot het opheffen (‘liquideren’) van de vennootschap. In 2016 is uitvoering gegeven aan dit aandeelhoudersbesluit door te starten met de liquidatie zoals het afwikkelen van schulden en vorderingen alsmede het opheffen van de dochtervennootschappen. De verwachting is dat de opheffing van de deelneming in 2017 zal zijn afgerond.