Te continueren gemeenschappelijke regelingen

Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen waarin de gemeente Rotterdam participeert:

Daar waar relevant is hieronder een toelichting opgenomen met de belangrijkste ontwikkelingen:

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

De MRDH kent twee inhoudelijke beleidsvelden, de peiler Vervoersautoriteit (VA) en de pijler Economisch Vestigingsklimaat (EV). De VA geeft uitvoering aan de wettelijke taken op verkeer en (openbaar) vervoer en plaatst dat binnen een breder kader. De belangrijkste VA-doelstellingen voor 2016 waren: het verbeteren van de autobereikbaarheid en betrouwbaarheid tussen regionale kerngebieden. De MRDH heeft ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de grote wegverkeersprojecten in de regio, zoals de A4 Delft-Schiedam, de verbreding van de A15 Maasvlakte-Vaanplein, de A13/A16-verbinding en de Blankenburgverbinding. Daarnaast is door de MRDH ingezet op het verbeteren van het fietsroutenetwerk en stimuleren van fietsbereikbaarheid, verbeteren van de ov-bereikbaarheid van grote woonkernen, ombouw Hoekse Lijn en tot slot het vernieuwen en verduurzamen van vervoersconcessies.
In het kader van Economisch vestigingsklimaat heeft de MRDH het regionaal investeringsprogramma Zuidvleugel vastgesteld en afspraken gemaakt over de algemene uitvoering en het eigenaarschap alsmede de lobby van een aantal etalageprojecten. Daarnaast is het onderzoek Roadmap Next Economy afgerond en zijn vijf transitiepaden geïdentificeerd, waaraan vernieuwende projecten gekoppeld zijn.

Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer (hierna: OLGB)

In 2016 heeft het bestuur van de OLGB de opdracht verstrekt om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen voor de oefeningen van de bedrijfsbrandweren. Het OLGB zal vanuit haar kennis en ervaring aanbieden bij de ondersteuning van deze oefeningen.
De aanrijdtijden van de Gezamenlijke Brandweer (GB) voor de publieke brandweerzorg zijn een belangrijke indicator in het kader van het publiek belang. In 2016 waren de resultaten omtrent de aanrijdtijden als volgt. Bij de inzet van tankautospuiten was de GB op 518 incidenten, 370 keer op tijd. In de gevallen waarbij de brandweer niet op tijd verscheen was bij 62 incidenten de overschrijding van de aanrijdtijd minder dan één minuut.
Bij de inzet van snelle interventie voertuigen was de GB op een totaal van 54 incidenten, 38 keer op tijd. In de gevallen waarbij de brandweer niet op tijd verscheen was bij 6 incidenten de overschrijding van de aanrijdtijd minder dan één minuut.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: VRR)

Ten aanzien van de Ambulancezorg kan gemeld worden dat in 2016 het aantal ritten verder is gestegen. Deze stijging is een landelijke trend. In 2016 betrof het aantal ritten 29.374. In Rotterdam is in 94,2% (2015 94,8%) van de gevallen de ambulance binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse.
In gesprekken met de zorgverzekeraars heeft de VRR afspraken gemaakt over verdere optimalisering de aanrijtijden. Om aan deze afspraken te kunnen blijven voldoen, worden er meer diensten gereden. Samen met een efficiëntere bedrijfsvoering en sturing verwacht de VRR de prestaties verder te kunnen verbeteren. Punten van zorg blijven o.a. de capaciteitsproblemen bij de spoedeisende hulp en herschikkingen bij ziekenhuizen in de regio. Er wordt aandacht gevraagd voor de consequentie van deze ontwikkelingen met betrekking tot de ambulancezorg. In dat kader houdt de VRR de ontwikkelingen bij de fusie van het Sint Franciscus Ziekenhuis en het Vlietland Ziekenhuis m.b.t. de acute alsmede de ambulancezorg nauwlettend in de gaten

Grondbank RZG Zuidplas

De Grondbank heeft in het verleden grond verworven in de Zuidplaspolder. De Grondbank functioneert als stallingbedrijf en richt zich voornamelijk op de uitnamen van de verworven gronden. Door de vastgoedcrisis heeft de Grondbank slechts beperkt gronden verkocht aan gemeenten en private partijen die de Zuidplaspolder tot ontwikkeling willen brengen. In 2015 was er sprake van voorzichtig marktherstel. De bovengenoemde doelstelling kan concretiseert zich in de volgende deeltaken: het opstellen van een meerjarig strategie en kader ten aanzien van gronduitnames, het voeren van (tijdelijk) beheer, het financieren van de verworven gronden en het verkopen van verworven gronden. In 2016 zijn optimalisaties doorgevoerd ten aanzien van het beheer, waardoor de opbrengsten zijn gestegen en de kosten zijn gedaald.