Ontwikkelingen woningbouw

In 2016 is in Rotterdam gestart met de bouw van 1.573 woningen. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van 2015. De oorzaak van de stijging is divers, zoals de opleving van de markt voor koopwoningen, de aankoop van middensegment huurwoningen door beleggers en de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen. De verwachting was echter dat dit aantal, vanwege de sterk toegenomen vraag, hoger zou uitvallen. Door bijvoorbeeld technische en juridische redenen is het niet gelukt een hoger aantal te realiseren.
Opvallend is het hoge aandeel ‘gezinswoningen’ in de totale productie. Van de in totaal 1.573 woningen bestaat 48% uit eengezinswoningen. Ook is het aandeel koopwoningen door de opleving in de koopmarkt sterk gestegen naar 49%.

Het herstel op de woningmarkt zet onverminderd door; het aantal transacties in de bestaande voorraad is weer op pre-crisis niveau. Ook in de nieuwbouw is er een stijging van de verkopen, maar door het beperkte aanbod is deze stijging in aantal transacties minder hoog. De daardoor toenemende krapte leidt tot een sterke stijging van de verkoopprijzen. In Rotterdam ligt de verkoopprijs inmiddels boven het niveau van 2008. Voor Rotterdam wordt voor de komende periode een toename in de verkoop van woningen verwacht, mede door de voorzichtig aantrekkende economie, de stabilisatie van woningprijzen en het vervullen van uitgestelde verhuisbehoeften.

Het totale planaanbod woningbouw1 bevat de komende tien jaar (tot en met 2026) 30.600 woningen. Het totale planaanbod is hiermee in balans met de verwachte marktvraag. Ondanks de balans op stedelijk niveau in de totale periode doen zich echter wel grote verschillen voor tussen jaartallen en gebieden. De absolute overmaat doet zich voor in 2017 en 2018 en voornamelijk in Feijenoord en het Stadscentrum. De overmaat is zowel een gevolg van particuliere als gemeentelijke plannen. Dit is het gevolg van uitstel of het naar voren halen van plannen en een aantal nieuwe initiatieven. Na 2019 neemt het aantal plannen af. Waar mogelijk wordt het programma en de planning bijgesteld.

1. Het planaanbod betreft alle bekende woningbouwplannen in Rotterdam; plannen met een gemeentelijke grondexploitatie en particuliere plannen; concrete plannen en studieplannen; plannen met en zonder bouwvergunning of woningbouwbestemming