Ontwikkelingen werklocaties

Net als vorig jaar hebben de Rotterdamse vastgoedmarkten in de periode medio 2015-medio 2016 geprofiteerd van een bovengemiddelde marktvraag. Dit heeft bij bedrijfsruimten en kantoren geleid tot een afname van het aanbod.

Tabel 1. Ontwikkeling vastgoedmarkten Rotterdam 2015-2016

Aanbod (m2 bvo)

Bedrijfsruimte

Kantoorruimte

Winkelruimte

Aanbod 2016

405.000

825.000

69.500

Aanbod 2015

538.000

904.000

68.500

Verschil 2016-2015

- 25 %

- 9%

+ 2 %

De commerciële vastgoedmarkt in Rotterdam kenmerkt zich door een overaanbod[1]. Vooral het aanbod aan kantoorruimte is met een overaanbod van 16% hoger dan nodig is voor een gezonde marktsituatie1. Het overaanbod aan bedrijfsruimte is sterk afgenomen. Er is nu een aanbod op het niveau van het evenwichtsaanbod (een overaanbod van 0% dus). Bij winkelruimte is het overaanbod gering, namelijk 1%. Opvallend is dat het overaanbod aan winkelruimte is toegenomen met ca. 6.000 m2 bruto vloer oppervlakte (bvo). Dat heeft vrijwel volledig plaatsgevonden in de niet-winkelconcentraties[2]. In de winkelconcentratiegebieden is het overaanbod overal afgenomen. Bij kantoorruimte is het overaanbod met ca. 82.000 m2 bvo afgenomen. Een groot deel van de afname is gerealiseerd in het centrum en op de bedrijventerreinen. Ook het overaanbod aan bedrijfsruimte is fors afgenomen, met ca. 140.000 m2 bvo. Dit is vrijwel in het geheel gerealiseerd in het havengebied.

De behoefte aan nieuwbouw van commercieel vastgoed in Rotterdam is de komende jaren constant. Het gaat voornamelijk om vervanging van verouderd vastgoed. Het planaanbod bevindt zich de komende jaren onder de verwachte marktvraag. Een deel van de nieuwbouwvraag wordt opgelost in bestaand vastgoed, na kwaliteitsverbetering of transformatie. Op termijn leidt deze verschuiving tot een vermindering van het overaanbod in de bestaande voorraad en tot afname van leegstand. Om de concurrentiepositie van Rotterdam te behouden is een voorwaarde dat de kwaliteit van de bestaande voorraad voldoende is, zodat deze goed verhuurbaar is.

1. Dit aanbod betreft het totale beschikbare aanbod, dus zowel bestaand, vrijgekomen vastgoed als (opgeleverde en niet in gebruik genomen) nieuwbouwplannen.
2. Een goed functionerende markt is gebaat bij een iets groter aanbod dan de vraag, het zogenaamd evenwichtsaanbod. Het overaanbod is dat deel van het aanbod dat boven het evenwichtsaanbod uitkomt.

[1] Dit aanbod betreft het totale beschikbare aanbod, dus zowel bestaand, vrijgekomen vastgoed als (opgeleverde en niet in gebruik genomen) nieuwbouwplannen.
[2] Zie voor de definities en ligging van de winkelconcentratie gebieden de stedelijke detailhandelsnota.