Risico grondexploitatieportefeuille

Gebiedsontwikkeling door middel van actief grondbeleid (Grondexploitaties) is, mede vanwege de doorgaans relatief lange doorlooptijd van projecten, omgeven door risico's zoals het veranderen van marktomstandigheden en veranderde inzichten. Daarom wordt voor grondexploitatieprojecten minimaal één keer per jaar een risicoanalyse gemaakt. Conform de Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken wordt op basis daarvan een onzekerheidsreserve in de projectbegroting opgenomen waarmee met 85% zekerheid gesteld kan worden dat het project binnen het gerapporteerde saldo uitgevoerd wordt.

De wijzigingen in het BBV hebben de uitgangspunten van deze risicobenadering niet gewijzigd. Wel is eenmalig het risicoprofiel van de grondexploitatieportefeuille lager geworden. Dit komt met name door het afschaffen van de categorie NIEGG (grondexploitaties in voorbereiding) en het causaliteitsbeginsel (waardoor er minder investeringen aan grexen toegerekend mogen worden). De verbeterde marktomstandigheden (hogere prijzen en snellere afzet van voornamelijk woningen) zorgen ervoor dat het verdienvermogen (de som van de netto contante waarde van de grondexploitatieportefeuille) toegenomen is. Op basis van de huidige inzichten zou dit bij gelijkblijvende omstandigheden winst betekenen. Het verleden heeft echter aangetoond dat de vastgoedmarkt een cyclisch verloop kent. De waardeontwikkeling is dus tegelijkertijd een risico voor de langere termijn.