Gevoteerde investeringskredieten

In onderstaande tabel staan per programma, inclusief prognoses en verplichtingen, de totalen van de laatste ramingen, de realisatie in 2016 en het verschil in realisatie ten opzichte van de raming.

Programma

Gevoteerd t/m 2016

Realisatie t/m 2015

Raming 2016

Realisatie 2016

Verschil 2016

Realisatie t/m 2016

Restant per 2017

Bestuur en dienstverlening

2.700

0

0

0

0

0

2.700

Openbare orde en veiligheid

2.474

689

1.785

1.828

43

2.517

-43

Verkeer en vervoer

122.794

86.677

15.371

9.524

-5.847

96.201

26.593

Cultuur, sport en recreatie

10.600

3.646

3.425

835

-2.590

4.481

6.119

Volksgezondheid en zorg

8.187

1.947

0

0

0

1.947

6.240

Werk en inkomen

10.489

1.994

5.560

3.793

-1.767

5.787

4.702

Beheer van de stad

555.065

151.341

95.520

71.796

-23.724

223.137

331.928

Stedelijke inrichting

18.100

9.711

729

627

-102

10.338

7.762

Ruimtelijke ontwikkeling

1.456.190

667.639

157.365

94.462

-62.903

762.101

694.089

Algemene middelen

5.815

2.901

1.237

1.196

-41

4.097

1.718

Serviceorganisatie

131.233

56.086

18.863

18.977

114

75.063

56.170

De totale begrote investeringen in 2016 bedroegen circa € 299,9 mln. De realisatie is uitgekomen op € 203,0 mln. In 2016 was er sprake van € 96,8 mln aan achterblijvende investeringen.

Het achterblijven van investeringen is vooral het gevolg van vertraging binnen de programma's Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer van de stad en Verkeer en Vervoer. De grootste afwijkingen per programma in de realisatie ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht.

Verkeer en Vervoer (- € 5,8 mln)
H6-weg Hoek van Holland fase 2 (- € 2,1 mln)

De lagere besteding is het gevolg van langer durende onderhandelingen met de NS over grondverwerving. Hierdoor hebben de geplande uitgaven van 2016 niet plaatsgevonden. Deze uitgaven worden alsnog in 2017 verwacht.

Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 (- € 650)

Het verschil tussen raming en realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een deel van de gerealiseerde kosten gedekt is door andere financieringsbronnen. Dit geldt onder andere voor het project Spinozaweg en Watermanagement. Ook is een aantal vervangingsprojecten nog niet opgeleverd, deze zijn wel opgestart en (deels) uitgevoerd. Hierdoor kunnen de eindafrekeningen van deze vervangingen pas in 2017 plaatsvinden.

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 (€ 612)

Het verschil tussen raming en realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gerealiseerde kosten van een tweetal projecten gedekt zullen worden door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De definitieve kostenverdeling ten laste van de MRDH is nog niet gereed. Het gaat om de projecten Groene-Kruisweg-Laning en Pascalweg-Catullusweg. De verrekening van de Groene-Kruisweg-Laning zal in maart 2017 plaatsvinden en die van de Pascalweg-Catullusweg in oktober.

Beter Benutten Fietsen (€ 578)

De hogere besteding wordt verklaard door een de-activering die heeft plaatsgevonden met betrekking tot het project fietsveer Kralingen-Feyenoord. Hierdoor was de realisatie in 2015 gewijzigd. Bij het maken van de raming over 2016 is met deze de-activering geen rekening gehouden. De extra vrijgekomen middelen zijn in 2016 onder andere besteed aan de projecten: Stationssingel, Brielselaan en Zuiderkruis.

Stelpost straatparkeren 2011 (- € 506)

De lagere besteding dit jaar wordt enerzijds verklaard door het project Modernisering Straatparkeren waarbij op meerdere locaties nieuwe parkeerautomaten zijn geplaatst. Hierdoor was minder vervanging van automaten nodig. Anderzijds is het uitbreiden van betaald parkeren minder geweest, met name doordat er geen draagvlak hiervoor was onder bewoners of dat dit nog gemeten moet worden in bepaalde wijken. In 2016 is alleen in de Afrikaanderwijk betaald parkeren ingevoerd.

Ruimtelijke Ontwikkeling (- € 62,9 mln)
Hart van Zuid (€ 1,3 mln)

Een significant deel van de realisatie hangt samen met de mijlpaalvergoedingen voor het zwembad en Ahoy. De uitbetaling van deze vergoedingen vindt plaats op basis van de realisatie buiten en is sterk afhankelijk van de planning, voortgang van werkzaamheden en eventuele vertragingen in de uitvoering. Dit verklaart de hogere uitnutting van het krediet voor jaarschijf 2016.

Investeringen grondexploitaties 2016 (- € 36,8 mln)

De onderbesteding op het krediet grondexploitaties in jaarschijf 2016 bedraagt € 36,8 mln. Deze afwijking komt voornamelijk voort uit de volgende drie aspecten:

  • Aangehouden overprogrammering van woningaantallen in de begroting, met als doel om te zorgen dat er voldoende plan aanbod is.
  • Wijze van budgetsturing in grondexploitatieprojecten, waar bij het aangaan van de verplichting in een jaar het budget in dat jaar beschikbaar moet zijn en de feitelijke besteding ook in volgende jaren kan plaats vinden.   
  • Onvoorspelbaar verloop van grondexploitatieprojecten per jaarschijf.
Erasmus University College (- € 1,6 mln)

Het project is grotendeels opgeleverd. De lagere besteding heeft betrekking op de restpunten van het project welke nog niet staan. Hierover zijn er nog overleggen gaande met de aannemer. Verwacht wordt om het project in 2017 volledig af te ronden.

Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam (- € 2,2 mln)

De lagere besteding is het gevolg van lopende onderhandelingen tussen de gemeente Rotterdam en de huurder. Hierdoor is er uitloop gekomen in de planning en uitvoering van het project. In het tweede kwartaal van 2017 wordt, nadat de onderhandelingen zijn afgerond, verwacht te starten met de werkzaamheden.

Onderwijshuisvesting 2006-2011 (- € 5,7 mln)

Het verschil tussen raming en realisatie wordt veroorzaakt doordat de nieuwbouw voor school Open Venster vanwege ernstige gebreken grotendeels is gedemonteerd. De extra lasten die hiermee gemoeid zijn geweest en conform wet- en regelgeving geen onderdeel uitmaken van de stichtingskosten, zijn ten laste van de exploitatie vastgoed onderwijs gebracht. Op dit moment loopt er een juridische procedure tegen de aannemer om deze middelen terug te vorderen.

Onderwijshuisvesting 2014 (- € 3,9 mln)

De lagere besteding is het gevolg van een vertraging in de projecten Argonautenweg en Tuimelaar. Bij het project Argonautenweg is er onenigheid ontstaan tussen de bouwheerschap en de eventuele monumentenstatus van het object. Hiervoor zijn intensieve gesprekken gaande met de aannemer. Verwacht wordt dat het project wordt gestart in 2017. Het project de Tuimelaar is nog niet gestart in verband met het opstellen van een definitief plan van aanpak en lopende gesprekken hierover tussen de gemeente en het schoolbestuur. Het duurt nog een aantal maanden voordat dit gereed zal zijn en gestart kan worden met de bouw.

Onderwijshuisvesting 2015 (- € 9,5 mln)

Onderwijshuisvesting 2015 bestaat uit meerdere projecten zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan. Hieruit zijn een aantal projecten al in uitvoering en een aantal projecten moeten nog gestart worden. De start van deze projecten is vertraagd omdat er nog gesprekken plaatsvinden tussen schoolbesturen over de definitieve aanpak en uitvoer van werkzaamheden. Als gevolg hiervan is de besteding lager uitgevallen dit jaar. De verwachting is dat de eerste projecten in 2017 kunnen opstarten.

Onderwijshuisvesting 2016 (- € 7,4 mln)

Onderwijshuisvesting 2016 bestaat uit meerdere projecten zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan. Hieruit zijn een aantal projecten al in uitvoering en een aantal projecten moeten nog gestart worden. De start van deze projecten is vertraagd omdat er nog gesprekken plaatsvinden tussen schoolbesturen over de definitieve aanpak en uitvoer van werkzaamheden. Als gevolg hiervan is de besteding lager uitgevallen dit jaar. De verwachting is dat de eerste projecten in 2017 kunnen opstarten.

Vastgoed 2015 (- € 1,3 mln)

Het vastgoedkrediet wordt jaarlijks aangevraagd door de sector vastgoed en wordt gebruikt voor noodoplossingen waaronder kleine onverwachte investeringen in gebouwen en/of voorzieningen. De lagere uitnutting wordt verklaard doordat in 2016 er minder gebruik is gemaakt van dit krediet.

Rotterdam Centraal (- € 1,9 mln)

De financiële afwikkeling van het project Rotterdam Centraal hangt samen met het afronden van diverse processen waaronder: de nadeelcompensatie, de samenwerking met externe contractpartners en het oplossen van de bij oplevering gesignaleerde knelpunten.
De lagere besteding is het gevolg van vertraging in de uitvoering hiervan, omdat dit complexer blijkt dan voorzien.

Sportcampus en Park De Twee Heuvels (- € 1,2 mln)

Er is opdracht gegeven voor de aanleg van diverse bruggen in Park de Twee Heuvels. Hiervan heeft wel de voorbereiding plaatsgevonden, maar nog niet de uitvoering. Verwacht wordt dat dit plaatsvindt in voorjaar 2017.

Onderwijshuisvesting 2012 (€ 1,5 mln)

De projecten uit het Onderwijsprogramma 2012 zijn afgerond. Het verschil tussen raming en realisatie wordt verklaard doordat een aantal beschikkingen niet zijn uitgevoerd omdat schoolbesturen, aannemers en de gemeente het niet eens met elkaar konden worden over wijzigingen in de uitvoering.

Onderwijshuisvesting 2013 (€ 6,5 mln)

De projecten uit het Onderwijsprogramma 2013 zijn in de loop van afgelopen jaren gereed, behalve tweetal projecten die nog niet geheel zijn afgerond. Naar verwachting worden deze in 2017 volledig gerealiseerd.

Beheer van de stad (- € 23,7 mln)
Lease voertuigen/werktuigen 2016 (€ 2,0 mln)

Als gevolg van de economische crisis en organisatiewijzigingen was er in 2014 en 2015 sprake van leveringstops van voertuigen bij externe afnemers. Deze stops zijn in 2016 opgeheven waardoor de voertuigen die in deze stopperiode vervangen hadden moeten worden alsnog zijn vervangen met als resultaat een hogere besteding.

Vervanging Inzamelmiddelen 2016 (- € 1,6 mln)

De lagere uitnutting wordt veroorzaakt doordat in 2016 Gft-, Glas- en Kunststofcontainers zijn aangeschaft. Dit heeft het proces van de beoogde vervanging van bestaande containers vertraagd. In 2017 zullen de resterende investeringen gedurende het jaar worden ingehaald.

Inzameling Gft, Glas en Kunststof (- € 503)

De gemeente heeft bezwaren ontvangen van bewoners op het plaatsen van degelijke containers. Het vinden van andere locaties voor glascontainers en de behandeling van bezwaarschriften hebben geleid tot vertraging van de investeringen.

Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 (- € 2,2 mln)

De hogere uitgaven hebben betrekking op het vervangen van de persleiding Amelandseplein. Daarnaast heeft in 2016 de afrekening van de bijdrage van het waterschap Hollandse Delta plaatsgevonden.

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 (- € 3,9 mln)

De vertraging in de uitvoering van projecten aan de Pretorialaan, Schürmannstraat en Prinsenland heeft geleid tot lagere uitgaven. De voorbereiding, planning en engineering van deze projecten heeft namelijk meer tijd gevergd.

Beweegbare bruggen en sluizen (- € 5,5 mln)

De lagere besteding wordt men name veroorzaakt doordat het werk aan de Hef vertraging heeft opgelopen door enerzijds het terugplaatsen van het val zodat jachten met grote masten de Hef konden passeren en anderzijds vanwege de complexiteit in de uitvoering. De uitvoering loopt hierdoor drie maanden door in 2017. Daarnaast moesten bij de Wijnbrug herhaaldelijk aanpassingen aan de werkzaamheden van de aannemer worden verwerkt waardoor de uitvoering grotendeels verschoven is naar 2017.

Maastunnelcomplex (- € 633)

De realisatie op het krediet is lager omdat de uitvoering van onderhoud en het vervangen van de rijks-monumentale roltrappen in de Maastunnel vertraging heeft opgelopen. Dit loopt door in 2017. Er waren een aantal tegenslagen in het operationeel houden van dit project en de aanbesteding en afnemen van bakelieten wielen verliep niet vlot. De proefwielen zijn twee keer afgekeurd, waardoor geen productie gedraaid kon worden. Op korte termijn worden nieuwe proefwielen getest en kan worden overgegaan tot productie. Vooruitlopend op de werkzaamheden aan de verkeerstunnel in 2017 zullen de acht houten roltrappen in beide toegangen opgebouwd en gerestaureerd zijn.

Openbare verlichting beheerplan 2012 - 2016 (- € 830)

De uitvoering van vele, met name integrale projecten, heeft vertraging opgelopen. Dit komt omdat de afstemming met andere partijen meer tijd kostte dan gepland. De realisatie heeft betrekking op het vervangen van masten en armaturen in de gebieden Noord Oost en Prins Alexander.

Vaste bruggen en kademuren & glooiingen (- € 777)

De lagere besteding wordt verklaard doordat de optimalisatie in het ontwerp en afstemming met Unilever (gebruiker van het achterliggende terrein) meer tijd vraagt dan vooraf voorzien. In 2017 vindt besluitvorming plaats over de uitvoeringsvarianten en wordt verder gegaan met de voorbereiding van project vervanging Nassaukade. De uitvoering start naar verwachting in 2017. Daarnaast zijn de projecten Coolhaven en Delfshavense Schie in 2016 gerealiseerd. De administratieve afronding hiervan volgt in 2017.

Maastunnel renovatie (- 9,5 mln)

De renovatie van de Maastunnel is een project dat over een periode van 2015 tot en met 2020 wordt uitgevoerd. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van het kasritme. Op basis van deze inschatting worden de ramingen toegerekend aan verschillende jaren en zal de realiteit hierdoor altijd afwijken. De totale investeringsbehoefte blijft wel ongewijzigd.

Werk en inkomen (- € 1,8 mln)
Programma Innovatie 2 - G1 Deel (- € 1,9 mln)

De afwijking tussen raming en realisatie wordt voor een groot deel verklaard doordat in de raming 2016 abusievelijk ook het bedrag verwerkt is dat voor 2017 geraamd had moeten worden (circa 1,6 mln). Daarnaast is er sprake van een stagnatie in de automatiseringsontwikkeling en daarbij in de oplevering van het eerste product door de programmaorganisatie van Wigo4it. De oorzaken hiervan zijn onderzocht, de gewenste verbeteringen zijn benoemd en intussen in gang gezet. Naar verwachting zal in december 2017 het krediet volledig zijn uitgenut.

Cultuur, sport en recreatie (- € 2,6 mln)
Gymlokalen Lekker Fit (- € 965)

De lagere besteding wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van het laatste project (gymzaal in Kralingen). Er moet een locatie gekozen worden, maar vanwege een planschadeclaim en bezwaren van Bomenridders en omwonenden is er vertraging opgetreden. Op korte termijn wordt dit in de raadscommissie BWB besproken. Daarnaast is er een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend die nog loopt. De investeringen worden derhalve doorgeschoven naar 2017 en verwacht wordt dat dit project doorloopt tot 2018.

Investeringen sportaccommodaties 2014 (- € 600)

Als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en onduidelijkheid in de betalingsregeling zijn investeringen in sportaccommodaties niet geheel gerealiseerd in 2016. Daarnaast waren de afspraken met het consortium Heijmans en Ballast Nedam nog niet afgerond. Het krediet zal volledig worden besteed in 2017

Toegankelijkheid sportaccommodaties (- € 1,0 mln)

De investeringen in het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van sportaccommodaties zijn later gestart, omdat er nog meer tijd nodig was voor een gedegen voorbereiding en doelmatige inzet van middelen. Als gevolg hiervan is er sprake van een lagere besteding in 2016. Binnen het project zijn 13 accommodaties nagenoeg (financieel) afgerond. De overige 12 accommodaties zijn gegund en worden in de loop van 2017 uitgevoerd en financieel afgerond.

Serviceorganisatie (€ 114)
Zonnepanelen concernhuisvesting (€ 733)

De kosten voor dit project zijn in het najaar 2016 gerealiseerd. Het verschil tussen raming en realisatie wordt verklaard doordat er geen moment meer was om een ramingsbijstelling door te voeren.

Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden (€ 808)

De kosten voor dit project zijn in het najaar 2016 gerealiseerd. Het verschil tussen raming en realisatie wordt verklaard doordat er geen moment meer was om een ramingsbijstelling door te voeren.

Inbouw De Rotterdam (- € 505)

De lagere besteding wordt verklaard door een de-activering en betreft een aanbestedingsvoordeel ten aanzien van de inrichting van De Rotterdam. De werkelijke kosten waren lager uitgevallen dan begroot.

Automatiseringskosten SDR (- € 1,7 mln)

De realisatie van de vervangingsinvesteringen ICT is circa € 1,7 mln lager uitgevallen dan geraamd. Dit is vooral het gevolg van lagere kosten voor de Nieuwe Werkomgeving. Ook op andere vervangingscomponenten viel de realisatie per saldo wat lager uit.

Digitalisering Documenten Stromen (DC FS) (€ 814)

De positie onderhanden werk bij DDS bedroeg per eind 2016 € 814. Naar verwachting wordt het project in 2017 afgerond en geactiveerd. Bij de laatste raming is gerapporteerd op basis van de te activeren kosten 2016 (€ 0). Omdat dit exclusief onderhanden werk was, is de gerapporteerde realisatie 2016 hoger dan de laatste raming.

Meerjarenraming investeringen

Ten opzichte van het totaal aan gevoteerde investeringskredieten van € 2,3 miljard en de realisatie tot en met 2016 van € 1,2 miljard, is er sprake van een verschil van € 1,1 miljard. Dit verschil wordt niet volledig verklaard door het achterblijven van investeringen, maar heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de raad investeringskredieten meerjarig voteert. Concreet betekent dit, dat voor een investering in één keer, een bruto bedrag wordt aangevraagd ter hoogte van de totale investering, maar dat de daadwerkelijke realisatie over meerdere jaren verspreid kan zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is het investeringskrediet Hart van Zuid binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling. De investering bedraagt totaal € 243 mln, maar de grootste uitgaven staan conform planning (bij raadsbesluit) pas in de komende jaren gepland. Het restant krediet bedraagt per 1 januari 2017 daardoor nog € 215,4 mln.