Vervanging kapitaalgoederen

Het beheer- en onderhoudsbeleid van kapitaalgoederen is gericht op het zo kostenefficiënt mogelijk halen van de ontwerp-levensduur van een object, omdat anders sprake is van kapitaalvernietiging. Daarnaast is het beleid er ook op gericht om de levensduur van een object te verlengen, zolang dat economisch verantwoord is, en het object daarmee functioneel te houden. De paragraaf Financiën/ onderhoud kapitaalgoederen biedt een overzicht van de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.
Als het onderhoud de levensduur niet meer kan verlengen, wordt het kapitaalgoed vervangen. Deze vervangingsinvesteringen zijn investeringen die, als gevolg van economische veroudering of slijtage, een oud (bestaand) actief of kapitaalgoed vervangen.
Onderhoudsuitgaven zijn geen investeringen en komen direct ten laste van de exploitatie. Dit in tegenstelling tot vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen worden geactiveerd, waarbij alleen de jaarlijkse kapitaallasten ten laste komen van de exploitatie.
In 2016 zijn de volgende vervangingsinvesteringen gedaan:

 

Vervanging kapitaalgoederen

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Rioleringen:

32.416

46.716

41.142

- waarvan ten laste van voorziening vervangingsinvesteringen

39.340

39.811

- waarvan ten laste van investeringskrediet GRP-3 2011 - 2015

-4.976

-7.141

- waarvan ten laste van investeringskrediet GRP-4 2016 - 2020

12.352

8.472

Openbare verlichting

2.456

2.508

1.678

Bruggen, tunnels en viaducten

11.080

16.323

9.714

Kademuren en glooiingen

3.946

433

105

Renovatie Maastunnel

0

28.951

19.481

Beeldende kunst en gebouwen

272

0

0

Water

1.690

440

350

Begraafplaatsen en crematorium

259

281

1

Toelichtingen op de opvallende verschillen tussen plan en realisatie
Riolering

In 2016 heeft een afrekening plaatsgevonden van de bijdrage waterschap Hollandse Delta over eerdere jaren. Daarnaast zijn een aantal projecten vertraagd doordat voorbereiding, planning en engineering meer tijd heeft gevergd.

Openbare verlichting

De uitvoering van vele, met name integrale projecten, heeft vertraging opgelopen. Dit komt omdat de afstemming met andere partijen meer tijd kostte dan gepland. De realisatie heeft betrekking op het vervangen van masten en armaturen in de gebieden Noord-Oost en Prins Alexander.

Bruggen en tunnels

De lagere besteding wordt men name veroorzaakt doordat het werk aan de Hef vertraging heeft opgelopen door enerzijds het terugplaatsen van het val zodat jachten met grote masten de Hef konden passeren en anderzijds vanwege de complexiteit in de uitvoering. De uitvoering loopt hierdoor drie maanden door in 2017.

Kademuren en glooiingen

De lagere besteding wordt verklaard doordat de optimalisatie in het ontwerp en afstemming met Unilever (gebruiker van het achterliggende terrein) meer tijd vraagt dan vooraf voorzien. In 2017 vindt besluitvorming plaats over de uitvoeringsvarianten en wordt verder gegaan met de voorbereiding. De uitvoering start naar verwachting in 2017.

Maastunnel renovatie

De renovatie van de Maastunnel is een project dat over een periode van 2015 tot en met 2020 wordt uitgevoerd. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van het kasritme. Op basis van deze inschatting worden de ramingen toegerekend aan verschillende jaren en zal de realiteit hierdoor altijd afwijken. De totale investeringsbehoefte blijft wel ongewijzigd.

Begraafplaatsen en crematorium

De lagere besteding wordt veroorzaakt door een vertraging van de renovatie van de aula Crooswijk. Deze is pas eind 2016 verkregen, hetgeen de start van de renovatie vertraagd heeft. De bouwactiviteiten zijn inmiddels gestart. Hierdoor is ook met de start voorbereiding van het project grafkelderkwadrant later gestart.

De paragraaf Financiën/onderhoud kapitaalgoederen (paragraaf 3.4) biedt eveneens inzicht in de begrote en gerealiseerde vervangingsinvesteringen.