IFR projecten

Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt, in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030, gebruikt als dekking voor projecten uit de investeringsplanning. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensivering, bespaarde rente en verkoopopbrengsten van deelnemingen. Een deel van de projecten betreft exploitatieprojecten, die als out-of-pocketkosten worden gedekt uit het IFR.
Als er sprake is van investeringsprojecten die geactiveerd worden, dan worden de kapitaallasten (rentelasten plus afschrijving) uit het IFR gedekt: ofwel uit de rentebaten IFR, dan wel, indien er middelen uit andere reserves, conform bestuurlijk besluit, zijn overgeheveld omdat er conform de voorschriften geactiveerd moet worden, de afschrijvingslasten vanuit het IFR en de rentelasten vanuit de rentebaten IFR.

In onderstaande tabel staan inclusief voor de out-of-pocket projecten per project de laatst vastgestelde begroting, de realisatie in 2016 en het verschil in realisatie ten opzichte van de raming weer

De totale begrote dekking uit het IFR voor investeringen inclusief kapitaallasten in 2016 bedroeg circa
€ 54,2 mln. De realisatie is uitgekomen op € 40 mln. Het verschil ten opzichte van de begroting groot
€ 14,2 mln wordt verklaard door achterblijvende onttrekkingen voor de out-of-pocket projecten, met name in de programma’s Binnenstad en NPRZ. Daarnaast heeft actualisatie van de Sportcampus (grondexploitatie) tot lagere lasten geleid, terwijl voor de ontwikkeling M4H juist het omgekeerde het geval was. Daar staat tegenover dat de uitvoering van enkele projecten juist een versnelling heeft ondergaan, waardoor voor deze projecten een hogere onttrekking heeft plaatsgevonden dan begroot voor 2016. Dit alles binnen de kaders van het beschikbare budget voor die projecten en binnen de kaders van de vastgestelde begrote onttrekkingen binnen de programma’s.
In Financiën/ reserves en voorzieningen/ IFR staat per project een toelichting op de inhoudelijke stand van zaken en eventuele financiële verschillen tussen realisatie en begroting. De niet uitgegeven bedragen blijven volgens de spelregels van het IFR geoormerkt voor de betreffende projecten. In de voorjaarsbrief 2018/ eerste herziening 2017 worden de begrote onttrekkingen aan het IFR hiervoor aangepast. Indien vrijval van gereserveerde middelen binnen deze projecten mogelijk is, wordt dit ook bij de aan de raad in het investeringsvoorstel 2018 voorgelegd.

ISV-projecten

Volledigheidshalve verantwoorden we hier ook de in de begroting 2016 opgenomen ISV-projecten.