Meerjarig verloop IFR

Onderstaand is de opbouw en het verloop van het IFR weergegeven. Voor 2015 en 2016 zijn de realisatiecijfers aan de hand van de jaarrekening opgenomen. Voor 2017 en verdere jaren gaat het om begrotingen op basis van de verwachte onttrekkingen aan de reserve die bestemd zijn voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen. In het verloop van het IFR is nog geen rekening gehouden met eventuele meerjarige consequenties van het gewijzigde inzicht in de relatie grondexploitaties en reserves. Daarnaast is er nog geen rekening gehouden met een eventueel resultaatbestemming bij jaarrekening 2016.

Meerjarig verloop IFR

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beginstand (per 01-01)

445.944

498.873

532.096

511.671

489.740

481.307

Toevoegingen

104.553

74.475

36.263

24.970

24.026

23.866

Onttrekkingen

57.666

39.954

56.688

46.901

32.459

25.532

Vrijval

1.298

Eindstand voor resultaatbestemming (per 31-12)

492.831

532.096

511.671

489.740

481.307

479.641

Resultaatbestemming

6.042

Toevoegingen

In 2016 is € 74,5 mln toegevoegd aan het IFR. De oorspronkelijk begrote toevoeging was € 42,6 mln. Voor de hogere toevoeging zijn diverse oorzaken te noemen, zoals de hoger uitgevallen bespaarde rente (€ 14,3 mln); toevoegingen voor de dekking voor uitgestelde dan wel nog niet ingecalculeerde kapitaallasten (€ 7,9 mln); toevoegingen uit exploitatiebudgetten ten behoeve van bestaande IFR-projecten, als gevolg van het feit dat deze budgetten pas in komende jaren aangesproken gaan worden (€ 3,2 mln); verschuiving van de opbrengst vanuit de Erfpachtconversie (€ 1,3 mln); en door de toevoeging vanuit andere bestemmingsreserves ter dekking van de toekomstige kapitaallasten (€ 5,2 mln).

Onttrekkingen

De oorspronkelijk begrote onttrekking in 2016 bedroeg circa € 54,2 mln. De realisatie kwam uit op € 40 mln. Daarnaast is € 1,3 mln overgeheveld naar de kredietrisicoreserve en een gering bedrag teruggevloeid naar de Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg. De lagere onttrekking van circa € 14,2 mln ten opzichte van de laatst geactualiseerde begroting bestaat enerzijds uit achterblijvende realisatie binnen de IFR-projecten en anderzijds uit zowel versnelling als door de consequenties van de BBV-, stelsel- en schattingswijzigingen. Deze consequenties kwamen pas na de 10-maandsbrief tot uitdrukking. De nadere toelichting per project is terug te vinden bij Financiën/ Investeringen/ Meerjaren investeringsplanning/IFR-projecten en Financiën/ reserves en voorzieningen/ IFR.