Materiële vaste activa

 

31-12-2015

Mutatie

1-1-2016

correctie/ overboeking

Investering

Desinvestering

Afschrijving

Bijdrage van derden

duurzame waarde vermindering

31-12-2016

Investeringen met een economisch nut

Gronden en terreinen

52.469

0

52.469

0

0

0

82

0

0

52.387

Gronden en terreinen in erfpacht

240.223

0

240.223

0

3.669

26.368

0

0

0

217.524

Bedrijfsgebouwen

1.621.544

0

1.621.544

30.156

1.877

0

43.620

0

0

1.609.957

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

2.022

0

2.022

0

0

0

267

0

0

1.755

Vervoermiddelen

76.641

0

76.641

8.876

25.100

1.969

22.393

0

0

86.255

Machines, apparaten en installaties

17.167

0

17.167

2.253

0

0

4.853

0

0

14.567

Overige materiële vaste activa

53.175

0

53.175

17.080

0

0

18.240

0

0

52.015

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

53.757

0

53.757

-64.271

66.910

0

0

8.725

0

47.671

Totaal investeringen met een economisch nut

2.116.998

0

2.116.998

-5.906

97.556

28.337

89.455

8.725

0

2.082.131

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

79.418

0

79.418

20.089

0

0

3.218

0

0

96.289

Machines, apparaten en installaties

27.715

0

27.715

5.217

0

0

5.494

0

0

27.438

Overige materiele vaste activa

2.635

0

2.635

0

0

0

329

0

0

2.306

Materiele vaste activa in uitvoering (projecten)

6.053

0

6.053

-17.303

11.266

0

0

0

0

16

Totaal investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

115.821

0

115.821

8.003

11.266

0

9.041

0

0

126.049

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

Gronden en terreinen

14.531

-241

14.290

628

241

0

806

0

0

14.353

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

220.138

0

220.138

5.707

0

0

10.248

0

0

215.597

Overige materiële vaste activa

30.159

0

30.159

3.995

0

0

5.169

0

0

28.985

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

24.827

0

24.827

-12.171

47.986

0

0

7.040

0

53.602

Totaal investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

289.655

-241

289.414

-1.841

48.227

0

16.223

7.040

0

312.537

Totaal materiële vaste activa

2.522.474

-241

2.522.233

256

157.049

28.337

114.719

15.765

0

2.520.717

Mutatie

Als gevolg van een BBV wijziging dienen vanaf 1 januari 2016 de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG voorraden) gepresenteerd te worden onder de materiële vaste activa, de immateriële vaste activa en voorraden (BIE). Het deel wat betrekking heeft op de materiële vaste activa is -/- € 241. Dit bedrag is verantwoord onder Gronden en terreinen met een maatschappelijk nut.

Correctie/overboeking

In de kolom correctie/overboeking worden de overboekingen vermeld, die in 2016 hebben plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 256. Dit betreft de overboekingen van € 1,1 mln van materiële vaste activa categorie Bedrijfsgebouwen naar Voorraden (GREX). Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden voor Kunst & Komplex M4H € 1,3 mln vanuit Voorraden (GREX) naar “materiele vaste activa” categorie “activa in aanbouw”.
Voorts betreft het overboekingen van de activa in aanbouw welke geactiveerd zijn naar de diverse categorieën.

Investeringen met een economisch nut
Gronden en terreinen

In 2016 zijn geen investeringen gedaan met betrekking tot dit onderdeel.

Gronden en terreinen in erfpacht

In 2016 is voor € 3,7 mln grond uitgegeven in erfpacht. Van € 3 mln is de canon afgekocht en voor een bedrag van € 700 is de canon niet afgekocht. De uitgifte van de grond in eeuwigdurende erfpacht en verkoop heeft geleid tot een desinvestering van € 26,4 mln.

Bedrijfsgebouwen

De post ‘bedrijfsgebouwen’ betreft de vastgoedportefeuille, die in permanent beheer is van de gemeente. De portefeuille bestaat uit maatschappelijk vastgoed, commercieel vastgoed en bijzonder vastgoed. Bij ingebruikname van het activum wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de categorie Bedrijfsgebouwen. In 2016 betrof dit onder andere
Nieuwbouw Zalmplaatschool, extra etage Bergse Zonnebloem, Multifunctioneel Centrum Rozenburg en Delftweg 166 fase 1.
Voor 2015 t/m 2017 wordt jaarlijks steeds een derde deel van de portefeuille commercieel vastgoed getaxeerd op marktwaarde. Dit heeft voor 2016 niet geleid tot een afwaardering.
Er hebben nog activeringen plaatsgevonden voor € 1,9 mln, welke direct als bedrijfsgebouwen zijn aangemerkt en niet als activa in aanbouw. Deze activeringen zijn verantwoord onder investeringen.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Het betreft de investeringen in riolering en gemalen, waarvoor geen heffing wordt geheven.

Vervoermiddelen

De vervoermiddelen betreffen voertuigen in eigen beheer. Het gaat om gemeentelijke voertuigen, waaronder afvalinzamelwagens en voertuigen voor externe klanten. De voertuigen worden na afloop van de leaseperiode vervangen. Er is een continue stroom van vervanging, wat maakt dat de balanswaarde nagenoeg constant is. In de correctie/overboekingskolom is € 8,9 mln opgenomen van de in 2016 in gebruik genomen voertuigen en is de waarde overgeboekt van de Activa in aanbouw naar de categorie vervoersmiddelen.

Machines, apparaten en installaties

Dit betreft onder andere de activering van het moderniseren van het straatparkeren. Bij ingebruikname wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de categorie machine, apparaten en installaties.

Overige materiële vaste activa

Het betreft onder andere langlopende bedrijfsvoeringsystemen. Bij ingebruikname wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de categorie Overige materiële vaste activa.

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Deze post bevat de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.
Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de diverse categorieën van de Materiële vaste activa. In 2016 in gebruik genomen en geactiveerd zijn onder andere: Nieuwbouw Zalmplaatschool, extra etage Bergse Zonnebloem, Multifunctioneel Centrum Rozenburg, Delftweg 166 fase 1, Verhuizing cameratoezicht en Vervanging deel infrastructuur van de centrale IT-werkomgeving.

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Het betreft o.a. de investeringen voor het aanbrengen van masten en armaturen voor de openbare verlichting en het vervangen van 29 fiets- en voetgangersbruggen. Bij ingebruikname van deze nieuwe investeringen wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de categorie Grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

Machines, apparaten en installaties

Dit betreft activa met betrekking tot het plaatsen en vervangen van ondergrondse en onderlossende containers (afvalinzameling). Bij ingebruikname van nieuwe investeringen wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de categorie machines, apparaten en installaties.

Overige materiële vaste activa

Dit betreft onder andere inzamelmiddelen. Bij ingebruikname van nieuwe activa wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de categorie Overige materiele vaste activa.

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Deze post bevat de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen. Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie waarop de investering betrekking heeft.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Gronden en terreinen

De investeringen worden bij de ingebruikname overgeboekt van de activa in aanbouw naar de categorie Gronden en terreinen.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Het betreft o.a. de investeringen voor het aanbrengen van masten en armaturen voor de openbare verlichting en het vervangen van 29 fiets- en voetgangersbruggen. Bij ingebruikname van deze nieuwe investeringen wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de categorie Grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

Overige materiële vaste activa

Deze post betreft onder andere verkeersregelsystemen. Bij ingebruikname van nieuwe investeringen wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de categorie Overige materiële vaste activa.

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Deze post bevat de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.
Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie waarop de investering betrekking heeft.