Financiële vaste activa

 

31-12-2015

Mutatie

1-1-2016

Vermeerdering

Verminderingen en aflossingen

Buitengewone waardevermindering

31-12-2016

Kapitaalverstrekkingen

Deelnemingen

370.274

0

370.274

9.649

0

6.000

373.923

Overige verbonden partijen

12.586

0

12.586

0

629

0

11.957

Totaal kapitaalverstrekkingen

382.860

0

382.860

9.649

629

6.000

385.880

Leningen

Woningbouwcorporaties

173.620

0

173.620

0

17.230

0

156.390

Deelnemingen

757.672

0

757.672

155.000

163.370

0

749.302

Overige verbonden partijen

13.689

0

13.689

0

945

0

12.744

Totaal leningen

944.981

0

944.981

155.000

181.545

0

918.436

Overige financiële vaste activa

Overige langlopende leningen

16.503

0

16.503

5.143

2.004

-457

20.099

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.900

0

2.900

0

700

0

2.200

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

12.615

-12.615

0

0

0

0

0

Totaal overige financiële vaste activa

32.018

-12.615

19.403

5.143

2.704

-457

22.299

Totaal financiële vaste activa

1.359.859

-12.615

1.347.244

169.792

184.878

5.543

1.326.615

Mutatie

In de kolom mutatie worden de reclassificaties en correcties weergegeven.
De boekwaarde van Randstadrail van € 12,6 mln, vermeld onder bijdragen aan activa in eigendom van derden is i.v.m. de stelselwijziging per 1 januari 2016 overgeheveld naar de immateriële vaste activa.

Kapitaalverstrekkingen
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Het beginsaldo betreft voornamelijk de kapitaalverstrekkingen aan het Havenbedrijf Rotterdam NV van € 327,1 mln en aan het Warmtebedrijf Exploitatie NV van € 38 mln.
De vermeerdering van € 149 heeft betrekking op een verstrekte lening aan Icos Cleantech.
De buitengewone waardevermindering is het saldo van twee maatregelen uit het Herstelplan voor het Warmtebedrijf. Het betreft een vergoeding van € 6 mln van een aandeelhouder aan de gemeente vanwege de uittreding uit het Warmtebedrijf. Daarnaast heeft de gemeente in 2016 € 9,5 mln aan kapitaal gestort in het Warmtebedrijf. Deze kapitaalstortingen zijn in het Herstelplan als onrendabel aangemerkt en daarom afgeboekt.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Dit betreft een kapitaalverstrekking aan voormalig gemeentelijke (kunst)instellingen. Per 1 januari 2016 was de boekwaarde € 12,6 mln. In 2016 is hierop € 629 afgeschreven.

Leningen
Leningen aan woningcorporaties

Tot begin jaren ’90 heeft de gemeente leningen verstrekt aan de woningcorporaties voor de bouw en renovatie van woningen. Op deze leningen betalen de woningcorporaties jaarlijks rente en aflossing. In 2016 is een bedrag van € 17,2 mln afgelost.

Leningen aan deelnemingen

Op 1 januari 2004 is bij de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam de interne kapitaalverstrekking omgezet in externe geldleningen. Op deze leningen betaalt het Havenbedrijf Rotterdam NV jaarlijks rente en aflossing. In 2016 is € 6,3 mln op de leningen afgelost. Deze leningen hebben een aflopend karakter en de restantschuld van de leningen bedraagt ultimo 2016 € 55,8 mln. De lopende lening aan het Warmtebedrijf van € 6 mln is in 2016 afgelost.

Per 1 januari 2007 is het gemeentelijke vervoersbedrijf RET verzelfstandigd. Bij de verzelfstandiging van de RET is besloten dat de financiering van de RET Infrastructuur BV via de gemeente blijft verlopen omdat deze infrastructuur onlosmakelijk verbonden is met de gemeentelijke infrastructuur. In 2010 heeft de gemeente de financiering van het rail gebonden materieel (metro’s en trams) op zich genomen, omdat de RET zich door de marktomstandigheden niet zelfstandig kon financieren. In 2016 zijn aan beide bv’s aanvullende leningen verstrekt: voor € 70 mln aan RET Infrastructuur BV en voor € 85 mln aan de RET Rail gebonden Voertuigen BV. In 2016 is € 151,1 mln op bestaande leningen afgelost. De restantschuld van de leningen bedraagt per ultimo 2016 voor RET Infrastructuur BV € 256,7 mln en voor de RET Rail gebonden Voertuigen BV € 436,8 mln.

Leningen aan overige verbonden partijen

Dit betreft verstrekte leningen aan het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). In 2016 heeft wat betreft het NRF een vermindering plaatsgevonden en bedraagt de restantschuld ultimo 2016 € 3,9 mln. In 2016 is de lening aan het SVN afgenomen met € 945 en bedraagt de restantschuld ultimo 2016 € 8,8 mln.

Overige financiële vaste activa
Overige langlopende leningen

Het betreft hier onder andere leningen aan sportverenigingen en kunst- en welzijnsorganisaties om investeringen te kunnen financieren, maar ook leningen ten behoeve van economische ontwikkeling. In 2016 zijn vijf leningen verstrekt, waarvan de grootste betrekking hebben op Cambridge Innovation Center (CIC) en Stichting Exploitatie International School of Rotterdam (EISR). Van de lening aan CIC is in 2016 een eerste deel van € 3.630 verstrekt. De in 2015 verstrekte lening aan EISR van € 575 is verlengd en verhoogd tot € 750. Daarnaast zijn er nieuwe leningen vanuit de Krediet Bank Rotterdam (KBR) voor € 623 verstrekt aan cliënten in de schuldhulpverlening.
De reguliere waardevermindering van € 2 mln is het saldo van aflossingen op diverse leningen. De buitengewone waardevermindering van - € 457 heeft betrekking op een vrijval van de voorziening betreffende Kredietbank Rotterdam (KBR).

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Het betreft voorfinanciering van subsidiegelden aan het Warmtebedrijf. Deze voorfinanciering wordt terugontvangen via gelden van het programma Bestaand Rotterdams Gebied leefbaarheidsprojecten (BRG) en loopt tot en met 2019. In 2016 is hierop € 700 afgelost. Ultimo 2016 bedraagt de restantschuld € 2,2 mln.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De boekwaarde van Randstadrail van € 12,6 mln is als gevolg van een BBV wijziging per 1-1-2016 overgeheveld naar de immateriële vaste activa.