Voorraden

31-12-2015

Mutatie

1-1-2016

Correctie / overboeking

Rente

Investering

Desinvestering

Niet Gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage

Genomen resultaat / mutatie voorziening

31-12-2016

Grond- en hulpstoffen

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

9.087

-9.087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening NIEGG

-5.218

5.218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grond- en hulpstoffen

3.633

0

3.633

0

0

177

0

0

0

0

3.810

Totaal grond- en hulpstoffen

7.502

-3.869

3.633

0

0

177

0

0

0

0

3.810

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Bouwgronden in exploitatie

-92.076

3.796

-88.280

-256

-881

31.857

46.291

5.629

0

8.317

-101.163

Voorzieningen BIE

-64.635

-1.092

-65.727

13.960

-1.581

0

0

0

0

12.919

-40.429

Totaal onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-156.711

2.704

-154.007

13.704

-2.462

31.857

46.291

5.629

0

21.236

-141.592

Totaal voorraden

-149.209

-1.165

-150.374

13.704

-2.462

32.034

46.291

5.629

0

21.236

-137.782

Grond- en hulpstoffen
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Mutatie

Met ingang van 2016 bestaat volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de balanspost Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) niet meer. De saldi (incl. voorziening) zijn per 1 januari 2016 overgeboekt naar de materiële vaste activa, immateriële vaste activa of de bouwgronden in exploitatie. Een nadere toelichting op de stelselwijziging is opgenomen onder Grondslagen voor resultaatbepaling

Grond- en hulpstoffen

Tot de grond- en hulpstoffen behoren de magazijnen Materiaalvoorziening, Schone Stad, Zuidlaardermeer, Lease en de kwekerij Bomen en Planten van Stadsbeheer.

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Stelselwijziging

Betreft een verschuiving van ‘niet in exploitatie genomen gronden’ naar ‘bouwgronden in exploitatie’ voor Noordelijke Niertje € 3,8 mln en 2e Carnissestraat voor € 2 op basis van de grondexploitatie die is vastgesteld door de raad.

Correctie / overboeking

In de kolom correctie/overboeking worden de overboekingen vermeld, die in 2016 hebben plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 256. Dit betreft de overboekingen van € 1,1 mln van Materiële Vaste Activa categorie Bedrijfsgebouwen naar Voorraden (GREX). Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden voor Kunst & Komplex M4H € 1,3 mln vanuit Voorraden (GREX) naar Materiele Vaste Activa categorie Activa in Aanbouw.

De correctie op de voorziening BIE van € 14 mln betreft een verschuiving van de verlegregeling BIE naar de Voorzieningen onder de passiva.

Rente

De rente op de bouwgronden in exploitatie van - € 2,5 mln wordt conform het Besluit ruimtelijke ordening (BRO) opgenomen in het onderhanden werk.

Investering

De investeringen in de bouwgronden in exploitatie van € 31,9 mln bestaan uit € 5,6 mln verwervingskosten, € 8,9 mln kosten voor het bouwrijpmaken en € 17,4 mln voor ureninzet.

Desinvestering

De desinvesteringen van € 46,3 mln bestaan uit de uitgiften van bouwrijpe en/of woonrijpe grond. De grond wordt uitgegeven in volle eigendom of in erfpacht. De grootste gronduitgiften hebben plaatsgevonden in Park16Hoven voor € 17,7 mln en in Nesselande voor € 4,4 mln.

Niet-gemeentelijke bijdrage

De niet-gemeentelijke bijdragen van € 5,6 mln bestaan uit € 1,8 mln investeringsbijdragen, € 1,7 mln ontvangen subsidies vanuit Niet-Rijk, € 700 ontvangen subsidies vanuit het Rijk en € 1,4 mln overige bijdragen.

Genomen resultaat/mutatie voorziening

Het genomen resultaat van € 8,3 mln bestaat uit tussentijdse winstnemingen op de actieve bouwgronden in exploitatie en winst- en verliesnemingen op de gereed gemelde bouwgronden in exploitatie. In de toelichting op het programma Ruimtelijke Ontwikkeling worden de resultaatnemingen nader gespecificeerd.

De geraamde nog te maken kosten en opbrengsten met onderbouwing en het geraamde eindresultaat en de berekeningswijze die hiervoor is gehanteerd (incl. aannames) zijn opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

Voorzieningen BIE

De opbouw van de voorzieningen is hieronder gespecificeerd:

Voorzieningen BIE

31-12-2015

Stelselwijziging

1-1-2016

Correctie/overboeking

rente

Genomen resultaat / mutatie voorziening

31-12-2016

A. Voorziening verlegregeling

-13.960

0

-13.960

13.960

0

0

0

B. Voorziening negatieve GU-plannen

-44.508

-1.092

-45.600

0

-1.581

9.494

-37.687

C. Voorziening woningbouw

-6.167

0

-6.167

0

0

3.425

-2.742

Totaal voorzieningen BIE

-64.635

-1.092

-65.727

13.960

-1.581

12.919

-40.429

Voorziening verlegregeling

Dit betreft een voorziening m.b.t. tot de aanleg, het houden, het onderhoud, de exploitatie en het verwijderen en verleggen van leidingen in de openbare ruimte. Omdat de voorziening geen directe (financiële) relatie heeft met de grondexploitaties wordt de voorziening vanaf 2016 als voorziening onder de vaste passiva gepresenteerd.

Voorziening negatieve GU-plannen

Voor de bouwgronden in exploitatie met een negatieve netto contante waarde wordt een verliesvoorziening getroffen. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Per 31 december 2016 bedraagt de verliesvoorziening - € 37,7 mln.

Voorziening woningbouw

Voor het stedelijke woningbouwprogramma is op basis van actuele trends en ontwikkelingen een inschatting gemaakt van de verwachte marktvraag. Het woningbouwprogramma bevat ten opzichte van de marktvraag een overmaat voor toekomstige jaren in verband met mogelijke uitval/vertraging van plannen.

Door de (deels geaccepteerde) overmaat aan programmering geven de grondexploitaties feitelijk een financieel gunstiger resultaat weer dan valt te onderbouwen op basis van de marktvraag, omdat het niet op het geplande moment doorgaan van gronduitgiftes leidt tot een verslechtering van het plansaldo. De voorziening wordt als compensatie van de financiële effecten van deze mogelijke uitval of vertraging van plannen voor de portefeuille als geheel aangehouden.

Ten opzichte van vorig jaar is de voorziening afgenomen met € 3,4 mln. De reden voor deze daling komt voort uit de wijziging (verlaging naar 2%) van de disconteringsvoet die conform het nieuwe BBV moet worden aangehouden. Er treedt namelijk bij het (fictief) doorschuiven van de overprogrammering bij een lagere discontovoet minder waardeverlies op.