Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

31-12-2015

Nominaal bedrag

Voorziening oninbaarheid

31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen

133.770

141.007

0

141.007

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

9.067

9.880

0

9.880

Overige vorderingen

185.430

315.263

-150.193

165.070

Totaal uitzettingen

328.267

466.150

-150.193

315.957

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen openbare lichamen bestaan voor € 119 mln uit BTW- compensatiefonds. Het restant van € 22 mln heeft met name betrekking op ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen.

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

De post rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen heeft voornamelijk betrekking op het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) voor € 5,5 mln en het NRF (Nationaal Restauratiefonds) voor € 4,6 mln.

Overige vorderingen

Onder de balanspost overige vorderingen is een grote verscheidenheid aan vorderingen opgenomen, waarvan onderstaand de grootste posten zijn (na aftrek voorziening):

31-12-2015

31-12-2016

Belastingaanslagen

45.788

55.465

Bijstandsvorderingen

53.799

44.861

Grondzaken

8.124

12.754

Huren en exploitatiekosten

10.483

11.081

Parkeren

7.880

5.966

Erfpachten

8.675

4.530

Bedrijfsreinigingsrecht

5.893

2.572

Overige vorderingen kleiner dan € 5 mln

44.788

27.841

Totaal

185.430

165.070

Belastingaanslagen

Opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen van € 73,9 mln, verminderd met de voorziening die is gevormd van € 18,4 mln voor oninbaarheid.

Bijstandsvorderingen

De vorderingen bedragen totaal € 149 mln, waarvan € 104 mln als oninbaar is voorzien. Hiervan is € 10 mln extra voorzien in verband met wijzigingen in de invorderingsmogelijkheden.

Grondzaken

Het betreft hier de verkoop van grondpercelen € 12,8 mln.

Huren en exploitatiekosten

Binnen de gemeente Rotterdam zijn vastgoed objecten in beheer die verhuurd worden aan diverse partijen. Een bedrag van € 5,8 mln heeft betrekking op huren over 2017. Deze vordering dient in samenhang te worden gezien met vooruitgefactureerde bedragen inzake huren opgenomen onder overlopende passiva.

Parkeren

Het betreft hier de opgelegde parkeerboetes door de gemeente Rotterdam aan de kentekenhouders.

Erfpachten

Jaarlijks wordt er een aanslag erfpacht opgelegd voor gronden in gemeentelijk eigendom welke door externe partijen worden gebruikt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is in 2016 de beleidskeuze gemaakt om hier een voorziening voor te treffen van € 2,6 mln.

Bedrijfsreinigingsrecht

Als een onderneming gebruik maakt van de vuilophaaldienst van de gemeente, dan heft de gemeente hierover bedrijfsreinigingsrecht via een aanslag.

Overige vorderingen kleiner dan € 5 mln

De overige vorderingen zijn niet toe te rekenen aan een specifieke soort vordering, maar wel te categoriseren naar producten. De grootste producten hebben een aandeel van € 17,8 mln in dit saldo. Dit zijn respectievelijk Afvalinzameling (€ 5,7 mln), Werk (€ 4,6) mln, Vergunningen (€ 3,8 mln), Wegen en Openbare Verlichting (€ 1,9) mln en Onderwijshuisvesting (€ 1,8 mln).

Voorziening oninbaarheid

Deze voorziening is getroffen op basis van de vastgestelde kaders inzake dubieuze debiteuren.