Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de kas- en banksaldi. Kasgelden bestaan uit chartaal geld en andere waardepapieren zoals vervoersbewijzen.

31-12-2015

31-12-2016

Bank

2.695

1.507

Kas

315

246

Totaal liquide middelen

3.010

1.753