Eigen vermogen

Eigen vermogen

31-12-2015

Mutatie

01-01-2016

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2016

Algemene reserve

135.762

77.779

213.541

0

65.891

0

147.650

Bestemmingsreserves

933.472

60.932

994.404

174.066

137.038

60.681

970.751

Gerealiseerde resultaat

138.711

-138.711

0

89.214

0

0

89.214

Totaal

1.207.945

0

1.207.945

263.280

202.929

60.681

1.207.615

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat.

Mutaties

De kolom mutatie tussen het eindsaldo van 2015 en het beginsaldo van 2016 betreft de resultaatbestemming 2015. In totaal is € 138,7 mln resultaat verdeeld over de algemene reserve (€ 77,8 mln) en de bestemmingsreserves (€ 60,9 mln).

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die worden ingezet voor het concern wanneer zich onvoorziene financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit staat in Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2016 is € 65,9 mln onttrokken aan de reserve ten gunste van het algemeen beeld.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waar aan de gemeenteraad een specifieke bestemming heeft gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor zover de raad hiertoe heeft besloten. De onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan als dit past binnen het specifieke doel van de reserve.

Bestemmingsreserves

31-12-2015

Mutatie

01-01-2016

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2016

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

492.831

6.042

498.873

74.475

39.954

1.298

532.096

Financieringsreserve

66.900

784

67.684

26.690

0

15.417

78.957

Bestemmingsreserve ISV-3

85.430

1.026

86.456

3.946

12.629

0

77.773

Kredietrisicoreserve

57.781

317

58.098

5.405

0

0

63.503

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

43.300

0

43.300

9.748

18.041

0

35.007

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

27.059

12.000

39.059

0

11.261

0

27.798

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

0

30.100

30.100

0

4.674

0

25.426

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

22.853

0

22.853

0

100

0

22.753

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

19.519

659

20.178

10.266

7.784

0

22.660

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

6.750

0

6.750

6.750

750

0

12.750

Bestemmingsreserve Infrastructuur

14.401

0

14.401

300

992

4.500

9.209

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

8.988

0

8.988

17.419

19.572

0

6.835

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

0

0

7.837

3.142

0

4.695

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

4.727

0

4.727

0

362

0

4.365

Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage

0

0

0

3.400

0

0

3.400

Bestemmingsreserve RECP

4.564

0

4.564

0

1.521

0

3.043

Bestemmingsreserve Sport gebieden

4.930

0

4.930

70

997

1.075

2.928

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

3.545

0

3.545

0

552

127

2.866

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.038

0

1.038

1.829

99

0

2.768

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

1.067

562

1.629

1.094

35

0

2.688

Bestemmingsreserve Duurzaam

4.173

0

4.173

0

1.810

0

2.363

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

1.453

1.000

2.453

0

200

0

2.253

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

4.900

0

4.900

0

0

2.800

2.100

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

3.784

0

3.784

0

1.694

0

2.090

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

3.157

0

3.157

349

1.623

0

1.883

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

0

2.040

2.040

0

340

0

1.700

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

26.579

0

26.579

0

0

25.000

1.579

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

0

760

760

750

0

0

1.510

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

0

0

0

1.500

0

0

1.500

Bestemmingsreserve WerkLocaties

1.500

0

1.500

0

468

0

1.032

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

1.133

0

1.133

0

125

0

1.008

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

0

0

0

999

0

0

999

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

980

0

980

0

18

0

962

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

824

0

824

0

0

0

824

Bestemmingsreserve Citylab

0

1.268

1.268

0

453

0

815

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

728

0

728

0

55

0

673

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

912

0

912

0

271

14

627

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

0

0

1.000

393

0

607

Bestemmingsreserve Economie gebieden

616

0

616

0

25

0

591

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

1.096

0

1.096

0

534

0

562

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

4.549

0

4.549

239

3.964

285

539

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

5.276

0

5.276

0

567

4.175

534

Bestemmingsreserve Impuls WWI

503

0

503

0

0

0

503

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties

580

0

580

0

0

219

361

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

297

0

297

0

21

0

276

Egalisatiereservere Rekenkamer

236

14

250

0

0

0

250

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

406

0

406

0

170

0

236

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

220

0

220

0

56

0

164

Bestemmingsreserve Werkplan Integriteit

154

0

154

0

0

0

154

Egalisatiereservere Ombudsman

123

10

133

0

0

0

133

Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

291

0

291

0

0

200

91

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

200

0

200

0

30

80

90

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

94

0

94

0

11

0

83

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

114

0

114

0

45

0

69

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

50

0

50

0

0

0

50

Egalisatiereservere Ombudsman derdengelden

20

0

20

0

0

0

20

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

0

3.400

3.400

0

0

3.400

0

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

1.150

0

1.150

0

1.150

0

0

Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand

1.000

0

1.000

0

0

1.000

0

Bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie

0

550

550

0

550

0

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

418

0

418

0

0

418

0

Bestemmingsreserve Uitvoering Cultuurplan 2013-2016

0

400

400

0

0

400

0

Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

273

0

273

0

0

273

0

Totaal bestemmingsreserves

933.472

60.932

994.404

174.066

137.038

60.681

970.751

Hieronder volgt een toelichting van de bestemmingsreserves met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Een nadere toelichting op de bestemmingsreserves is terug te vinden in de paragraaf Reserves en voorzieningen.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

De bestemmingsreserve IFR dient ter dekking van de gemeentebrede investeringsprojecten voor de uitvoering van de Stadsvisie. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Door instandhouding van de hoofdsom is een structurele rente-inkomst gegarandeerd van 4% (omslagrente). Deze wordt gebruikt voor de dekking van kapitaallasten (rente- en afschrijvingen) van bestaande investeringen. In 2016 is een bedrag van € 74,5 mln toegevoegd, € 40 mln onttrokken en is € 1,3 mln vrijgevallen.

Financieringsreserve

De financieringsreserve dient voor het opvangen van financieringstegenvallers. Deze reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen en vangt schommelingen in de renteresultaten op, waardoor ingrijpende veranderingen van de omslagrente worden voorkomen. Positieve en negatieve renteresultaten worden toegevoegd of onttrokken aan deze egalisatiereserve. In het geval van een gematigde rentestijging kan een beroep worden gedaan op de Financieringsreserve om de omslagrente op het gewenste niveau te handhaven. In 2016 is er een bedrag van € 26,7 mln toegevoegd aan deze reserve en is een bedrag van € 15,4 mln vrijgevallen.

Bestemmingsreserve ISV-3

De bestemmingsreserve ISV-3 dekt de lasten van het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing. In 2016 is een bedrag van € 3,9 mln toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is er € 12,6 mln onttrokken.

Kredietrisicoreserve

De kredietrisicoreserve is in 2012 gevormd en dient als buffer voor de risico’s op wanbetaling op door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldleningen. Voeding van deze reserve vindt plaats door storting van solvabiliteitsbeslag bij verstrekken van nieuwe leningen, garanties en ontvangen renteopslagen, garantiepremies gedurende de looptijd van de verstrekte leningen en garanties.
Het benodigde solvabiliteitsbeslag op de portefeuille wordt berekend op € 44 mln. Dit bedrag is exclusief de nog te verstrekken lening aan CIC en de achtervang positie voor het Waarborgfonds Eigen Woning en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Samen met de andere G4-gemeenten wordt in overleg met de beide waarborgfondsen
geprobeerd om tot een eenduidige systematiek te komen om het risicobedrag te kunnen berekenen.
In 2016 is er een bedrag van € 5,4 mln toegevoegd aan deze reserve. Onttrekkingen en vrijvallen hebben niet plaatsgevonden in 2016.

Bestemmingsreserve WWB Meerjarig

De bestemmingsreserve WWB meerjarig is in 2015 gevormd ter dekking van eventuele toekomstige tekorten op het WWB-inkomensdeel en de (verlaagde) rijksuitkering. Jaarlijks wordt de reserve bij de kaderbrief geactualiseerd op basis van de uitkomsten van de jaarrekening en de verwachting naar de komende twee jaar. In 2016 is een toevoeging gedaan van € 9,7 mln. Er is voor € 18 mln onttrokken en er heeft geen vrijval plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ

De bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ is ter dekking van verwachte financiële tekorten als gevolg van de lagere rijksbijdragen in het kader van de decentralisatie van de AWBZ. In 2016 is er niets toegevoegd aan de reserve. Verder is een bedrag van € 11,3 mln onttrokken aan deze reserve en er heeft geen vrijval plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de investeringen in de ruimtelijke (infrastructurele) Projecten (PR-plannen). Dit betreft met name projecten in het kader van de gebiedsontwikkeling (ontwikkeling in de buitenruimte). Deze reserve is in 2016 gevormd met een dotatie van € 30,1 mln. Verder is een bedrag van € 4,7 mln onttrokken aan deze reserve en heeft er geen vrijval plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De bestemmingsreserve is ter dekking van projecten binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag van € 30 mln beschikbaar gesteld waarmee de bestemmingsreserve is gevormd in 2013. Er is in 2016 € 100 onttrokken en er heeft geen vrijval plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

De bestemmingsreserve taakmutaties Gemeentefonds is gevormd voor ontvangen Rijksmiddelen uit het Gemeentefonds waarvan besteding nog niet heeft plaatsgevonden. In een aantal gevallen worden doeluitkeringen in jaarschijven uitgekeerd. Over het algemeen loopt in verband met de planontwikkeling de feitelijke realisatie minimaal een jaar achter bij deze jaarschijven. Dit wordt opgevangen door deze bestemmingsreserve. In 2016 is er een bedrag van € 10,3 mln toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is er € 7,8 mln onttrokken en er heeft geen vrijval plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de frictiekosten die bij de doorontwikkeling van de organisatie in de periode 2016 – 2019 zijn gemoeid. De frictiekosten zijn zowel bedoeld voor de loonkosten (en personeelsgerelateerde kosten) van boventallige medewerkers (herplaatsingskandidaten) die niet betaald kunnen worden uit de begroting van de clusters, als voor kosten die voortkomen uit arrangementen om medewerkers te stimuleren vrijwillig uit dienst te gaan. In 2016 is € 6,8 mln toegevoegd aan deze reserve en er is voor € 750 onttrokken.

Bestemmingsreserve Infrastructuur

De bestemmingsreserve Infrastructuur is in boekjaar 2002 gevormd en wordt aangewend voor grootschalige infrastructurele projecten en is specifiek bestemd voor de dekking van de ontwikkeling van Rotterdam Centraal. Naast Rotterdam Centraal, maakten ook de componenten Werklocaties economie en beheer en onderhoud Zuidhal in 2015 onderdeel uit van deze bestemmingsreserve. In 2016 is een bedrag van € 300 toegevoegd aan de reserve. Verder heeft er een onttrekking van € 1,0 mln en een vrijval van € 4,5 mln plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

De bestemmingsreserve Krimp is gevormd om een impuls te geven aan de versnelde uitstroom van boventallige medewerkers. De reserve is ter dekking van de loonkosten van de boventallige medewerkers en kosten die voortkomen uit arrangementen om medewerkers te stimuleren vrijwillig uit dienst te gaan. In 2016 is er een bedrag van € 17,4 mln toegevoegd aan deze reserve. Verder is er € 19,6 mln onttrokken en heeft er geen vrijval plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Parkeerfonds

Conform de bestuursopdracht Parkeren is € 25 mln vrijgevallen vanuit de bestemmingsreserve Parkeerfonds ten gunste van de Algemene Middelen.

Bestemmingsreserves grexen

Hieronder volgt de verloopstaat van bestemmingsreserves die dienen ter dekking van de grexen.

Bestemmingsreserves grexen

31-12-2015

Mutatie

01-01-2016

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2016

Bestemmingsreserve ISV-3

14.133

0

14.133

0

882

0

13.251

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

-1.907

0

-1.907

2.895

0

0

988

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

960

0

960

0

0

0

960

Totaal bestemmingsreserves grexen

13.186

0

13.186

2.895

882

0

15.199