Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer

31-12-2015

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2016

Rente*:

Obligatieleningen

57

0

0

57

N.v.t.

Medium Term Notes

120.000

220.000

0

340.000

4.107

Totaal Obligatieleningen:

120.057

220.000

0

340.057

4.107

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.744.532

70.000

271.980

1.542.552

50.512

Openbare lichamen

75.000

0

0

75.000

922

Overige binnenlandse sectoren

5.000

0

0

5.000

180

Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

32.927

0

18.321

14.606

1.455

Totaal onderhandse leningen

1.857.459

70.000

290.301

1.637.158

53.069

Door derden belegde gelden

27

0

0

27

N.v.t.

Waarborgsommen

2.217

886

531

2.572

N.v.t.

Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht

89.427

2.836

3.455

88.808

N.v.t.

Totaal overige leningen

91.671

3.722

3.986

91.407

N.v.t.

Totaal vaste schulden

2.069.187

293.722

294.287

2.068.622

57.176

* * Indien van toepassing zijn per categorie de rentekosten opgenomen in de verloopstaat.

De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande portefeuille met opgenomen geldleningen.

Obligatieleningen
Obligatieleningen

Tot in de jaren ’50 heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn inmiddels verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Nog een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is niet geïnd door de houders.

Medium Term Notes

Op verzoek van het CBS worden sinds 2014 de MTN’s verantwoord onder de obligatieleningen. MTN’s zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2016 is voor € 220 mln aan nieuwe MTN’s uitgegeven.

Onderhandse leningen
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:

31-12-2015

31-12-2016

Bank Nederlandse Gemeenten

998.023

986.883

Nederlandse Waterschapsbank

646.299

530.630

ASN Bank

25.000

25.000

ING-Lease

210

39

Triodos bank

50.000

0

Staalbankiers

25.000

0

Totaal

1.744.532

1.542.552

Onderhandse leningen van openbare lichamen

Betreft een lening van de provincie Noord-Brabant die medio 2024 volledig wordt afgelost.

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

Betreft een onderhandse lening van VVV Nederland die medio 2020 volledig wordt afgelost.

Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

Het saldo betreft onderhandse leningen van de Europese Investeringsbank. In 2016 is € 18,3 mln afgelost op leningen van de Europese Investeringsbank.

Overige leningen
Door derden belegde gelden

Dit betreft een renteloze lening PTT in verband met uitgifte grond Veenweg.

Waarborgsommen

Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed die bij beëindiging van het huurcontract wordt terugbetaald.

Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht

Balans per 31-12-2015

89.427

Toevoeging afkoopsommen 2016

2.836

Vrijval 2016

3.455

Balans per 31-12-2016

88.808

De post vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht omvat het nog niet vrijgevallen deel van de vooruitontvangen afkoopsommen uit hoofde van niet-eeuwigdurende erfpacht.