Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of korter

31-12-2015

31-12-2016

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

432.000

363.000

Banksaldi

4.833

17.697

Overige schulden

109.594

139.691

Totaal netto-vlottende schulden

546.427

520.388

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

Het betreft de opgenomen kasgeldleningen bij:

31-12-2015

31-12-2016

Aegon Levensverzekering N.V.

28.000

125.000

Stichting Pensioenfonds OV

15.000

62.000

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

0

61.000

Optas Pensioenen N.V.

0

50.000

Delta Lloyd Treasury B.V.

36.000

30.000

Aegon N.V.

0

25.000

Nederlandse Waterschapsbank

0

10.000

Aegon Custody B.V.

172.000

0

Spoorwegpensioenfonds

130000

0

SNS Bank N.V.

25.000

0

Credit Europe Bank N.V.

20.000

0

Bank Nederlandse Gemeenten

6.000

0

Totaal

432.000

363.000

Banksaldi

Het saldo bestaat uit de daadwerkelijke banksaldi en de betalingen onderweg. Per bank zijn de gemeentelijke bankrekeningen georganiseerd in een rente- en saldocompensabel stelsel. Dit betekent dat de saldi van de diverse bankrekeningen worden getotaliseerd voordat renteafrekening plaatsvindt.

31-12-2015

31-12-2016

Betalingen onderweg/kruisposten

4.180

17.204

BNG

653

493

Totaal

4.833

17.697

Overige schulden

Onder de balanspost overige schulden is een grote verscheidenheid aan schulden opgenomen, waarvan in onderstaande tabel de grootste posten zijn opgenomen.

31-12-2015

31-12-2016

Nog te betalen facturen

96.817

126.899

Crediteuren Kredietbank

8.784

8.968

Herziening gemeentefonds

3.538

3.195

Overige schulden < € 5 mln

455

629

Totaal

109.594

139.691

Nog te betalen facturen

Deze hebben betrekking op nog te betalen facturen, grotendeels ontvangen voor eind 2016 met een vervaldatum in 2017.

Crediteuren Kredietbank

Schulden aan derden die overgenomen zijn van particulieren inzake de schuldhulpverlening.

Herziening Gemeentefonds

Het gemeentefonds wordt uiterlijk twee jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die - op dit moment - het meest fluctueert en nog kan worden bijgesteld is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen van de gemeente Rotterdam. Het ministerie van BZK verwerkt met een aanzienlijke vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'. Het effect is samen met de overige nagekomen correcties op het gemeentefonds verwerkt.

Overige schulden < € 5 mln

De overige schulden hebben voor € 488 betrekking op de uitvoering van de zelfstandigen regeling door het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen verricht werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De gemeente Rotterdam voert de betalingen uit in het kader van deze regeling. Daarnaast betreft het saldo voor € 140 gelden op floatbankrekeningen gereserveerd voor cliënten/werkzoekenden.