Overlopende passiva

31-12-2015

31-12-2016

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;

96.714

75.913

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (vooruit ontvangen bedragen);

29.316

41.375

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (nog te betalen bedragen).

205.799

232.781

Totaal overlopende passiva

331.829

350.069

Verdeling van ontvangen bedragen overheidslichamen ontvangen bedragen naar herkomst

Categorie

31-12-2015

Correctie/ overboeking

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2016

Europese overheidslichamen

35.560

-27.116

23.157

7.230

24.371

Het Rijk

41.003

1.015

11.457

14.008

39.467

Overige Nederlandse overheidslichamen

20.151

-6.415

6.156

7.817

12.075

Totaal

96.714

-32.516

40.770

29.055

75.913

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Regeling

31-12-2015

Correctie /

Toevoegingen

Onttrekkingen

31-12-2016

Categorie

overboeking

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 3

0

8.716

8.758

3.540

13.934

EU

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

0

15.693

0

1.866

13.827

Rijk

Bestaand Rotterdams gebied (BRG)

7.336

0

3.923

132

11.127

Rijk

Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

0

4.132

2.131

-537

6.800

Rijk

Horizon 2020

68

0

6.253

241

6.080

EU

Bedrijvenregeling

0

2.922

5.610

3.831

4.701

Rijk

HBR Stadshavens

0

-145

0

-3.336

3.191

Overige

Onderwijsachterstandbeleid

1.969

0

607

0

2.576

Overige

LIFE +

748

-313

1.963

-80

2.478

EU

Rijk overige

5.731

0

1.693

5.745

1.679

Overige

Subsidieverordening Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam

0

1.150

0

31

1.119

Overige

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

0

7

1.187

121

1.073

Overige

Voorziening Meld - en Coördinatiefunctie RMC

760

0

58

0

818

Rijk

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 4

0

-2.978

5.208

1.419

811

EU

G4VV secretariaat

688

0

150

106

732

Overige

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

0

829

-6

158

665

Rijk

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

683

0

0

100

583

Rijk

vooruitontvangen bijdrage SOA/HIV

278

0

236

0

514

Overige

Kansen voor West

0

686

0

195

491

EU

Green Deal

0

996

0

603

393

Overige

Subsidieregeling fietsprojecten Zuid-Holland 2012

0

53

523

213

363

Overige

Subsidieregeling sterktes inde regio, hoofdstuk Pieken in de delta

0

255

249

155

349

Rijk

Interreg IVB North West Europe (NWE)

0

671

0

344

327

EU

RIEC

318

0

0

0

318

Overige

VROM

0

0

227

0

227

Rijk

Zevende Kaderprogramma (FP7)

0

208

0

59

149

EU

Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 1997 (BRIM)

0

70

71

0

141

Rijk

Experimenten en kennisoverdracht wonen 2014

150

0

0

37

113

Rijk

Incidentele subsidie

0

80

20

0

100

Rijk

Pardonregeling

100

0

0

3

97

Overige

URBACT II

53

0

23

1

75

EU

Zevende Kaderprogramma (FP7)

0

19

7

0

26

EU

REGIO-VAR

20

0

0

0

20

Overige

Min. van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM)

0

0

54

38

16

Rijk

EFRO Kansen voor West

24.102

-24.102

0

0

0

EU

Nationaal Groenfonds

12.032

-12.032

0

0

0

Rijk

EFRO Kansen voor West II

8.715

-8.715

0

0

0

EU

Stadshavens

7.400

0

0

7.400

0

Rijk

RAL

5.167

-5.167

0

0

Overige

Besluit Topper (Rijk), herstructurering/ontwikkeling Bedrijventerreinen

4.132

-4.132

0

0

0

Rijk

Wet bodembescherming 2005-2009

2.922

-2.922

0

0

0

Rijk

Programma Recreatie om de Stad

1.558

-1.558

0

0

0

Rijk

BDU BOR

1.150

-1.150

0

0

0

Overige

Stimulering HIC projecten

996

-996

0

0

0

Overige

Vaarten route

880

0

-880

0

0

Rijk

Sanering verkeerslawaai

829

-829

0

0

0

Rijk

Deelproject '750 hectare natuur- en recreatiegebied'

819

-819

0

0

0

Rijk

Subsidieverordening stadsregio Rotterdam 2011

749

-749

0

0

0

Overige

Music

671

-671

0

0

0

EU

Educatie 2015 (Min. van OCM)

577

0

0

577

0

Rijk

BDU Infrastructuur Project RDRDV

520

0

0

520

0

Overige

Wegprojecten RDRDW

490

-490

0

0

0

Overige

BDU Blackspot Groenekruisweg

426

14

0

440

0

Overige

Verkeersveiligheid infrastructurele projecten

410

-410

0

0

0

EU

MaxiGreen

361

-361

0

0

0

Overige

Investeringsreserve

346

0

899

1.245

0

EU

Fiets projecten Zuid-Holland 2013

319

-319

0

0

0

Overige

Toeg. businfrastructuur RDRDH

289

-289

0

0

0

Overige

Stadsregionale Groenakkoord beheerbijdrage

269

-269

0

0

0

Rijk

DIF Clean Tech Delta

255

-255

0

0

0

Rijk

Mobiliteitsaanpak pakket 5.2

238

0

0

238

0

Rijk

Celsius

208

-208

0

0

0

EU

NEZER

156

-156

0

0

0

EU

REGIO-VH

147

0

0

147

0

Overige

BDU Blackspot Bergweg / Gordelweg

95

-16

0

79

0

Overige

Algemene Subsverordening PZH

90

-90

0

0

0

Overige

Flankerende maatregelen RDRDK/RDRDP

87

-87

0

0

0

Overige

Pilot alternatieve stagebemiddeling Entree-opleiding

80

-80

0

0

0

Rijk

Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

70

-70

0

0

0

Rijk

Interreg IVB North West Europe (NWE)

60

0

46

106

0

EU

Overige gemeenten

55

0

0

55

0

Overige

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

48

-48

0

0

0

Overige

A&O Fonds

48

-48

0

0

0

Overige

Water PiPP

19

-19

0

0

0

EU

Stimulering herbestemming monumenten

13

-13

0

0

0

Rijk

Openb. vervoerprojecten RDRDO

7

-7

0

0

0

Overige

IEE

4

-4

0

0

0

EU

BDU Brede Doel Uitkering

3

0

-35

-32

0

Overige

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

0

490

-490

0

0

Overige

Interreg IVA 2 Mers Seas Zeeen

0

361

0

361

0

Overige

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

0

289

719

1.008

0

Overige

Kennis voor Klimaat

0

156

0

156

0

EU

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

0

139

0

139

0

Overige

Regelingen A+O fonds Gemeenten

0

48

56

104

0

Overige

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

0

13

0

13

0

Rijk

Intelligence Energy - Europe

0

4

0

4

0

EU

Provincie Zuid Holland

0

0

1.510

1.510

0

Overige

Totaal

96.714

-32.516

40.770

29.055

75.913

Correctie/Overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december 2016 van het betreffende project.
Daarnaast zijn de benamingen van de regelingen opnieuw beoordeeld. Indien de regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is middels de kolom correctie/overboeking het saldo overgeboekt.

Toevoeging / Onttrekking

De kolom toevoegingen bevat de in 2016 geboekte toename van de schuldpositie m.b.t. de nog te besteden bedragen. Dit zijn de nog niet met subsidieverstrekkers afgerekende bedragen. De onttrekkingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven. Per saldo zijn de ontvangen bedragen hoger dan de nog met de subsidieverstrekkers af te rekenen, reeds uitgegeven bedragen. Daarom zijn deze regelingen aan de passivakant gepresenteerd.
Negatieve bedragen in deze kolommen hebben betrekking op te veel gedeclareerde bedragen, of te veel ontvangen subsidiebedragen die inmiddels zijn terugbetaald.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 3

De regeling Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een vervolg op het programma Kansen voor West. Het doel van de regeling is het investeren in groei en werkgelegenheid. De toevoeging bevat een Europese bijdrage op basis van de kaderverordening ESI-fondsen van € 5,3 mln en een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken van € 3,4 mln.

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (project Mainportontwikkeling Rotterdam)

De overboeking van het project Vlinderstrik naar Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (project Mainportontwikkeling Rotterdam) bedraagt € 15,7 mln. Het deelproject voorziet in de ontwikkeling van 750 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden in de Rotterdamse regio.

Bestaand Rotterdams Gebied

De regeling Bestaand Rotterdams Gebied omvat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De toevoeging bestaat uit € 2,5 mln uit ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en € 1,4 mln. van het Havenbedrijf.

Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

Gedeputeerde Staten kunnen projectsubsidies verstrekken voor activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding en uitvoering van een ontwikkelingsproject, herstructureringsproject, een bedrijfsverzamelgebouw of een combinatie hiervan. Een toevoeging van € 1,9 mln is voor het project Port Valley (Waalhaven oostzijde en Kop Sluisjesdijk) en € 200 is bestemd voor het project RDM terrein.

Horizon 2020

Horizon (2014 – 2020) is het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie waar uit de Europese Unie voor het innovatieve en duurzame project H2020 Ruggedised € 6,3 mln subsidie heeft verstrekt.

Vooruitontvangen en nog te betalen bedragen

Vooruitontvangen bedragen

31-12-2015

31-12-2016

Vooruitontvangen ruimtelijke projecten

16.720

31.257

Vooruitgefactureerde bedragen inzake huren

6.450

6.855

Subsidieverleners

0

187

Overige vooruitontvangen < € 5 mln

6.146

3.076

Totaal

29.316

41.375

Vooruitontvangen ruimtelijke projecten

Projecten waarbij per saldo meer vooruit ontvangen is dan aan kosten is gemaakt. Deze post fluctueert jaarlijks afhankelijk van de voortgang van de projecten. De grootste posten groter dan € 500 hebben betrekking op grondexploitaties voor €14,8 mln en Hoekse Lijn voor € 4,3 mln.
In het saldo per 31-12-2016 zijn bedragen voor totaal € 6,6 miljoen ten aanzien van Hoekse Lijn en Voortijdig Schoolverlaten opgenomen die zijn ontvangen van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en van de Rijksoverheid.

Vooruitgefactureerde bedragen inzake huren

Deze post heeft betrekking op de verhuur van het maatschappelijk en commercieel vastgoed. Een bedrag van € 5,8 mln heeft betrekking op huren over 2017. Deze schuld dient in samenhang te worden gezien met Huren en exploitatiekosten opgenomen onder uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Subsidieverleners

Deze post heeft betrekking op een vooruitontvangen subsidie in het kader van de gezondheidszorg.

Overige vooruitontvangen bedragen < € 5 mln

Het betreft hier een aantal posten waarvan de grootste van € 1 mln betrekking heeft op het instandhouden van een benzinepomp. Verder betreft deze post voor € 842 erfpacht, voor € 558 de Rotterdampas omdat het Rotterdampasjaar niet gelijk loopt met het boekjaar in de administratie en € 396 heeft betrekking op vooruitontvangsten op langlopende leningen. De resterende € 281 bevat een aantal kleinere posten.

Nog te betalen bedragen

31-12-2015

31-12-2016

Te ontvangen facturen

86.964

75.677

Loonheffing, premies en salaris

58.921

58.141

Rente en aflossing

32.313

43.984

Vakantiegeld 2016 invoering Individueel Keuzebudget

0

24.411

Subsidies

1.983

8.415

Verminderingen belastingaanslagen

5.625

7.380

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf

5.879

6.271

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln

14.114

8.502

Totaal

205.799

232.781

Te ontvangen facturen

Hier worden de in 2016 geleverde prestaties opgenomen waarvoor in 2016 nog geen factuur is ontvangen.

Loonheffing, premies en salaris

Deze post bevat € 46,2 mn af te dragen loonheffing over december 2016, € 8,4 mln pensioenpremies, € 3,2 mln zorgverzekering en € 278 salarissen.

Rente en aflossing

Dit betreft de opgebouwde rente over leningen vanaf de vervaldatum tot eind 2016 en de rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2016 die begin 2017 zijn verrekend.

Vakantiegeld 2016 invoering individueel Keuzebudget

Door de invoering van deze nieuwe uitbetalingsmethode voor Nederlandse gemeenten is een verplichting opgenomen om het in 2016 opgebouwde vakantiegeld in mei 2017 uit te kunnen betalen.

Subsidies

De subsidiebedragen hebben betrekking op de Bommenregeling € 2,9 mln, Jongeren met een beperking € 2,5 mln, Centrum voor Dienstverlening € 999, Stichting Social Impact Bond Rotterdam i.v.m. het begeleiden van Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt voor € 938, Nationaal Restauratiefonds voor € 782 en overige subsidies kleiner dan € 200 voor een totaal van € 231.

Verminderingen belastingaanslagen

Hieronder zijn voor € 7 mln te verminderen aanslagen onroerende zaakbelasting (OZB) opgenomen, voor € 378 Rioolheffing en voor € 100 roerende zaakbelasting.

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf

Dit zijn reserveringen voor te maken kosten van leasevoertuigen.

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln

De grootste bedragen bestaan uit een aan de RET te betalen bedrag van € 4,1 mln in verband met een OZB claim over de jaren 2009 tot en met 2016 en te betalen bedragen in verband met onderwijshuisvesting € 2 mln.