Interbestuurlijk Toezicht

 
Het college van B&W is een bestuursovereenkomst aangegaan met de Provincie Zuid-Holland inzake het interbestuurlijk toezicht. De aanleiding van het opstellen van de bestuursovereenkomst ligt in de Wet revitalisering generiek toezicht, die op 1 oktober 2012, in werking is getreden. Deze nieuwe wet beoogd de interbestuurlijke lasten te verminderen en het toezicht te versoberen. Met de inwerkingtreding van de wet zijn een groot aantal toezichtbepalingen in diverse wetten (specifiek toezicht) komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een meer generieke aanpak van het interbestuurlijk toezicht. De instrumenten van het generiek toezicht voor de provincie zijn de algemene bepalingen over schorsing en vernietiging en indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, die in de Gemeente- en Provinciewet zijn opgenomen.

Het aangaan van de bestuursovereenkomst komt er op neer dat de gemeente zich verplicht om ieder jaar bij de jaarstukken een paragraaf ‘Interbestuurlijk toezicht’ op te nemen. In die paragraaf geeft de gemeente met behulp van de kleuren groen, oranje en rood aan of de gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders. Met de bestuursovereenkomst verplicht de provincie zich vervolgens om het toezicht op een sobere, proportionele en risicogerichte manier vorm te geven en alleen te interveniëren of nadere informatie op te vragen als daar aanleiding toe is.

Financiën

Groen / Oranje / Rood

Toelichting

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Groen

Zowel in de begroting 2017 als in de meerjarenraming is sprake van een structureel en reeel evenwicht.

Is er reden voor extra aandacht?

Geen

Er is geen extra aandacht benodigd.

Ruimtelijke ordening

Groen / Oranje / Rood

Toelichting

De gemeente voldoet aan de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen verplichtingen inzake bestemmingsplannen, beheersverordeningen en structuurvisies

Rood

De gemeente doet haar best om de ruimtelijke kaders op orde te krijgen; de afgelopen periode is er fors voortgang geboekt; mede ook omdat naast eigen productie ook een aantal bestemmingsplanen zijn uitbesteed. Het is echter een ondoenlijke zaak om alle bestemmingsplannen actueel te krijgen. De hoogste prioriteit ligt overigens bij gebieden waar er geen ruimtelijk kader is. De komende periode vindt er, mede naar aanlelding van het wetsvoorstel van de minister, een prioriteitsverschuiving plaats; er wordt voorkeur gegeven aan plannen die niet digitaal beschikbaar zijn op ruimtelijke plannen, gecombineerd met bestemmingsplannen waar veel ontwikkelingen plaatsvinden. Daarnaast wordt een deel van de beschikbare capaciteit vrijgemaakt om voor te sorteren op de komt van de nieuwe omgevingswet.

Is er reden voor extra aandacht?

Geen

Nee

Omgevingsrecht

Groen / Oranje / Rood

Toelichting

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

Groen

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 16 maart 2017 de verordening VTH vastgesteld.

De gemeente beschikt over een vastgestelde Verordening VTH

Groen

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 16 maart 2017 de verordening VTH vastgesteld.

Is er reden voor extra aandacht?

Geen

Nee

Monumentenzorg

Groen / Oranje / Rood

Toelichting

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumenten

Groen

Ja

Is er reden voor extra aandacht?

Geen

Nee

Archief- en informatiebeheer

Groen / Oranje / Rood

Toelichting

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

Oranje

Het verslag van de gemeentearchivaris over het uitgevoerde toezicht op het informatiebeheer in 2016 is gebaseerd op het raamwerk van KPI's. Rotterdam voldoet in grote lijnen aan de wettelijke eisen. De naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven worden goed beheerd en alle vereiste taken worden naar behoren uitgevoerd. De score voor wat betreft de nog niet overgebrachte informatie is beter dan vorig jaar. Er kleuren geen indicatoren meer rood en aan de oranje indicatoren wordt gewerkt. Het duurt nog wel een aantal jaren voordat alle informatie op orde is; de planning voor digitale dossiers is 2021 en voor papier 2024.

Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting Vergunninghouders

Groen / Oranje / Rood

Toelichting

Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Oranje

Gevraagde informatie

Stand van zaken

Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar

-172

Fase interventieladder op 1 januari

signaleren

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

734

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

624

Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar

282

Fase interventieladder op 1 juli

informatie opvragen en valideren

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

845

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

833

Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar

294

Fase interventieladder op 31 december

informatie opvragen en valideren

eventuele toelichting

Rotterdam heeft weliswaar 294 personen minder gehuisvest ten opzichte van de afgegeven taakstelling. Per 1 oktober waren er echter 324 personen te weinig aan Rotterdam gekoppeld (1427 in plaats van 1751). Omdat we 12 weken de tijd hebben de statushouders te huisvesten kan gesteld worden dat we 28 personen meer gehuisvest hebben dan van ons verwacht kan worden.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja

Het realiseren van de taakstelling heeft onze volledige aandacht en inzet. We verwachten wel dat het COA tijdig voldoende statushouders aan onze gemeente koppelt. Zowel corporaties als gemeentelijke organisatie staan gesteld om de volledige opgave te halen, heel vervelend als er dan te weinig en te laat gekoppeld wordt.