Overzicht van baten en lasten 2016

Deze paragraaf bestaat uit een overzicht van de baten en lasten totaal, de incidentele baten en lasten, de algemene dekkingsmiddelen en het resultaat per programma.