Kasstroomoverzicht

Onderstaand ziet u het kasstroomoverzicht over het jaar 2016 op basis van de indirecte methode. Dit geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik van deze geldmiddelen in 2016.
Het kasstroomoverzicht bestaat uit de volgende drie onderdelen:
- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten
- kasstromen uit financieringsactiviteiten
Het kasstroomoverzicht 2016 is opgesteld op basis van de indirecte methode.

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Exploitatieresultaat

-330

Aanpassing voor:

Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen

114.719

Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.153

Mutatie voorzieningen

7.603

Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og)

-264

125.211

Voorraden en onderhanden werk

-12.592

Mutatie in werkkapitaal

Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen)

12.310

Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen)

30.097

Overlopende activa

-23.105

Overlopende passiva

18.240

37.542

Kasstroom uit operationele activiteiten

149.831

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen

-159.382

Desinvesteringen en bijdragen derden

44.102

-115.280

Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)

-155.000

Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)

181.545

26.545

Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar

-5.143

Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar

2.247

-2.896

Mutatie kapitaalverstrekkingen

-3.020

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-94.651

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Mutatie kortlopende geldleningen

-69.000

Aangetrokken leningen og

290.000

Aflossingen leningen og

-290.301

-301

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-69.301

Mutatie geldmiddelen

-14.121