Verantwoording WNT

Per 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde ‘topfunctionarissen’. ‘Topfunctionarissen’ zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging of ontslagvergoeding van de ‘overige functionarissen’, indien deze bezoldiging respectievelijk ontslaguitkering de maximale norm te boven gaat. De WNT-norm voor 2016 is € 179.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1

P. Raets

H. van Midden

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,11

1

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

Beloning

178.881

108.513

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

12.173

11.529

Subtotaal

191.054

120.042

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

Totaal bezoldiging

191.054

120.042

Toepasselijk WNT-maximum

179.000

179.000

Verplichte motivering indien overschrijding

Overgangsrecht

N.v.t.

Gegevens 2015

P. Raets

H. van Midden

H. van Midden

Gemeente-secretaris

Interim Griffier

Griffier

Duur dienstverband in 2015

1/1 - 31/12

1/5-30/11

1/12-31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,11

0,6

1

Bezoldiging

Beloning

174.995

44.818

8.525

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

16.651

0

1.189

Totaal bezoldiging

191.646

44.818

9.714

Toepasselijk WNT-maximum

178.000

81.076

14.833

De overschrijdingen in 2015 en 2016 van de geldende WNT norm wordt veroorzaakt door de verlaging van de norm ingaande per 1 januari 2015. De arbeidsvoorwaarden van de heer Raets zijn ongewijzigd gebleven.
Ingevolge het geldende overgangsrecht geldt vanaf 1 januari 2015 een termijn van vier jaar waarin de bezoldiging niet verlaagd hoeft te worden, gevolgd door een afbouwperiode van drie jaar (eerste jaar verlaging met een kwart van het verschil tussen de genoten bezoldiging en het geldende maximum; in het tweede jaar verlaging met een derde deel van het verschil tussen de bezoldiging uit het eerste jaar en het geldende maximum en in het derde jaar een verlaging met twee derde
deel van het verschil tussen de bezoldiging uit het tweede jaar en het geldende maximum). De afbouwperiode vangt aan op 1 januari 2019. Per 1 januari 2022 eindigt dan het overgangsrecht.
Ingaande 2019 zal de heer Raets conform de daarvoor geldende regels minder bezoldiging ontvangen. Ingaande 2022 ontvangt hij een bezoldiging conform de WNT.

Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen

Bedragen x € 1

jeugdconsul en inspecteur WMO

jeugdconsul en inspecteur WMO

Aanvang en einde functievervulling

1/1 - 31/12
2016

1/1 – 31/12
2015

Omvang dienstverband (in FTE)

0,28

Van 1-1 t/m 31-08 1,11 en van 1-9 t/m 31-12 0,28

WNT drempelbedrag bezoldiging

50.120

135.280

Beloning

49.749

123.319

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

3.356

9.173

Totaal bezoldiging

53.105

132.492

Verplichte motivering

Het dienstverband is gedaald naar een omvang van 0,28. De toepasselijke WNT-norm is gebaseerd op het parttime dienstverband. Een van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden is op het niveau van een volledig dienstverband gehandhaafd.

NVT