Overzicht baten en lasten totaal

Overzicht baten en lasten totaal

Resultaat na reservering

Realisatie 2015

Oorspronkelijke
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Totaal baten

3.293.690

3.212.454

3.323.273

3.365.840

42.567

Totaal lasten

3.226.168

3.370.333

3.440.675

3.365.680

-74.995

Vennootschapsbelasting

0

0

625

490

-135

Totaal saldo van baten en lasten

67.522

-157.879

-118.027

-330

117.697

Onttrekking aan reserves

239.663

265.619

235.206

202.928

-32.278

Toevoeging aan reserves

235.598

122.065

174.065

174.065

0

Vrijval reserves

67.124

14.325

60.281

60.681

400

Totaal Reserves

71.189

157.879

121.422

89.544

-31.878

Resultaat

138.711

0

3.395

89.214

85.819