Algemene dekkingsmiddelen

In het overzicht van baten en lasten zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen verantwoord.

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2015

Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Lokale heffingen

450.502

433.504

445.988

Algemene uitkeringen

1.477.120

1.539.519

1.544.658

Algemene uitkeringen – decentralisatie en integratie-uitkering, taakmutaties

Algemene uitkeringen – integratie-uitkering sociaal domein

Dividend

114.157

111.816

114.639

Saldo financieringsfunctie

-28.714

-29.030

-26.040

Lokale heffingen

Een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lokale heffingen. In Lokale heffingen is een toelichting opgenomen. In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde opbrengsten van de lokale heffingen bij rekening 2016 afgezet tegen de begroting.

Jaarrekening 2015

Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Programma

Onroerend zaakbelasting*

234.550

223.914

226.690

Algemene middelen

Hondenbelasting

2.581

2.291

2.147

Algemene middelen

Logiesbelasting

4.156

4.232

5.114

Algemene middelen

Reclame- en precariobelasting

25.553

24.744

23.481

Algemene middelen

Leges Omgevings-vergunning**

14.992

10.674

19.532

Ruimtelijke ontwikkeling

Rioolheffing

62.737

65.066

64.888

Beheer van de stad

Bedrijfsreinigings-recht

3.722

4.969

4.849

Beheer van de stad

Afvalstoffenheffing

102.211

97.614

99.287

Beheer van de stad

* incl. intragemeentelijke aanslagen OZB.

** de geraamde baten uit de primaire begroting 2016 ad € 12.860 zijn incl. restituties; na aftrek van restituties bedragen deze € 10.674. De hierboven weergegeven gerealiseerde baten 2015 en 2016 zijn eveneens na aftrek van restituties.

Algemene uitkeringen gemeentefonds

De verantwoorde algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft voornamelijk betrekking op het uitkeringsjaar 2016. Daarnaast zijn enkele bedragen inbegrepen die betrekking hebben op voorgaande uitkeringsjaren. Het gemeentefonds wordt namelijk pas twee jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De verantwoorde algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en een eigen inschatting van waarden voor zover deze nog niet zijn bepaald door het ministerie van BZK. De algemene uitkering is verantwoord in het programma Algemene middelen op het product Beheer algemene middelen.

Dividend

In 2016 is door een aantal deelnemingen dividend uitgekeerd. De ontvangen dividenden zijn verantwoord in het programma Algemene middelen en Werk en Inkomen.

Dividend

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Bank Nederlandse Gemeenten NV

183

327

328

Beurs Rotterdam NV*

0

0

-70

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides

10.629

7.875

10.376

ENECO Holding NV

32.479

31.062

31.062

Havenbedrijf Rotterdam NV

63.167

64.429

64.430

Luchthaven Schiphol NV

3.049

4.123

4.123

Erasmus MC Biomedical Fund

150

390

Multidiensten

4.500

2.000

2.000

Multi Employment Rotterdam B.V. (MER)

1.000

1.000

SSC Flex

1.000

1.000

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie betreft het saldo van de betaalde rente over de leningen, rekening-courant en de ontvangen rente over uitzettingen. De baten worden verantwoord binnen de betreffende programma’s, met name Algemene middelen en Stedelijke inrichting.

Saldo financieringsfunctie

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Baten

31.506

28.152

30.284

Lasten

60.220

57.182

56.324