Resultaat per programma

Begrotingsrechtmatigheid

De lasten per programma blijven binnen het begrote bedrag (vóór reservering), met uitzondering van de programma’s Openbare orde en veiligheid, Verkeer en vervoer, Economische zaken en Volksgezondheid en zorg.

De overschrijding van de gerealiseerde lasten op het programma Openbare orde en veiligheid van € 3,3 mln wordt voor € 1,3 mln gecompenseerd door direct gerelateerde baten. De resterende lastenoverschrijding van € 2 mln betreft hogere dan bij de 10-maandsbrief verwachte uitgaven, die gedaan zijn binnen het vigerende beleid. De lastenoverschrijding op het programma Verkeer en vervoer van € 2,7 mln wordt geheel gecompenseerd door hogere, direct gerelateerde baten. De overschrijding van de lasten van het programma Economische zaken bedraagt € 2,1 mln. Voor € 0,5 mln betreft dit lasten waar direct gerelateerde baten tegenover staan. Voor het resterend bedrag van € 1,6 mln is er sprake van een lastenoverschrijding, die niet gedurende het begrotingsjaar aan de raad is gemeld. De hogere lasten op het programma Volksgezondheid en zorg (€ 8,4 mln), worden veroorzaakt door onverwacht hogere lasten in het laatste kwartaal van 2016, waaronder hoger dan geraamde declaraties van zorgaanbieders in het kader van WMO-arrangementen. Deze overschrijding valt binnen het beleid van het programma en was bij de 10-maandsbrief niet voorzien. Vooral de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn in 2016 snel gestegen.