Bestuur en dienstverlening

Het verschil tussen de bijgestelde begroting en de realisatie is € 2,8 mln voordelig. Het resultaat wordt veroorzaakt door een plus op de producten Gebiedscommissies en Ondersteuning Bestuurlijke Besluitvorming én een min op het product Dienstverlening.
De plus op het product Gebiedscommissie is het gevolg van onvolledige besteding van het budget bewonersinitiatieven in nagenoeg elk gebied. In de gebiedsverslagen zal hiervoor per gebied een verklaring worden gegeven.
Bij Ondersteuning Bestuurlijke Besluitvorming is er een voordelig verschil gerealiseerd voornamelijk als gevolg van lagere programma-uitgaven aan initiatieven rond APV, WOB en G4-bijeenkomsten.
Op het product Dienstverlening zijn ICT-investeringen uit de jaren 2008-2010 vanwege vervanging versneld afgeschreven waardoor er op dit product een nadelig verschil is ontstaan. De verschillen op de andere producten in dit programma zijn gering en zullen in de jaarrekening verder worden toegelicht.