Openbare orde en veiligheid

Op programma Openbare Orde en Veiligheid is € 1,6 mln meer uitgegeven dan begroot.
De opbrengsten zijn hoger uitgevallen dan begroot doordat een aantal externe detacheringen, bijdragen van woningcoörporaties aan activiteiten rond woonoverlast hoer zijn uitgevallen. Daarnaast zijn er meer boetes en dwangsommen, vergoedingen voor ziekte en zwangerschap en subsidies van ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) ontvangen. De legesinkomsten voor horeca- en evenementenvergunningen zijn daarentegen achtergebleven bij de begroting en verwachting.
De lasten zijn hoger uitgevallen door diverse oorzaken, de belangrijkste zijn:

  • bijdragen aan (activiteiten via) andere programma’s (aanschaf vastgoed, huisvesting Stadsmariniers in wijken en inzet uren t.b.v. aanleg cameratoezicht);
  • Er zijn meer subsidies verstrekt dan begroot, vooral voor verbeteren hang- en sluitwerk woningen, waarvoor dekking beschikbaar was d.m.v. subsidie vanuit het ministerie van V&J;
  • De personele lasten zijn overschreden, voornamelijk veroorzaakt door de CAO verhoging en inhuur om langdurig zieken te vervangen;
  • De Brandweerkazerne op de tweede Maasvlakte kostte meer dan begroot. De kazerne is nog niet rendabel vanwege de achterblijvende bezetting van bedrijven op de tweede Maasvlakte.